เปิ ดเก ณฑ์บั ตรคนจน รอบใ หม่เดื อนธันว าคม

ใครที่รอคอยการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรอบใหม่ สำหรับบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ล่าสุด สำนักงานสภ าพัฒ นาการเศร ษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดย จินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการ สศช. เปิ ดเ ผย รา ยงานสถ านก ารณ์

ความย ากจนและเหลื่อมล้ำในปี 2562 พบว่าสัดส่วนคนย ากจนลดลงจาก 9.85 เปอร์เซ็น ในปี 2561 มาอยู่ที่ 6.24เปอ ร์เซ็น

ในปี 2562 หรือมีคนจน 4.3 ล้านคน จาก 6.7 ล้านคนในปีก่อนหน้า เมื่อพิจารณาแ นวโน้มของความย ากจนในระหว่างปี 2541 ถึงปัจจุบัน

สัดส่วนและจำนวนคนจนมีแนวโน้มลดลงอย่ างต่อเนื่อง จาก 25.8 ล้านคน หรือ 38.63 เปอร์เซ็น ในปี 2541

เหลือ 11.6 ล้านคน หรือ 17.88 เปอร์เซ็น ในปี 2552 และลดลงเหลือ 4.3 ล้านคน หรือ 6.24 เปอร์เซ็น ในปี 2562

ทั้งนี้ สถานการณ์ความย ากจนในระยะ 5 ปี หลัง (ปี 2558-2562) พบว่า สัดส่วนคนจนอยู่ในระดั บต่ำไม่เกิน10 เปอร์เซ็น

และมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 ครั้ง คือ ปี 2559 จากผลกระทบของปั ญห าภั ยแ ล้ง และในปี 2561 จากการชะลอตัวของ

เศร ษฐกิจต่างประเทศ เงิ นบ าทแข็งค่ า และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง

ซึ่งส่งผลสืบเนื่องต่อผู้มีร ายได้น้อย ทั้งนี้ การปรั บตัวลดลงของคนจนในปี 2562 สาเห ตุสำคัญเ กิดจากโครงการบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งมีจุดประ สงค์เพื่อช่ วยเห ลือกลุ่มผู้ที่มีรา ยได้น้อยโดยตรง ซึ่งในปี 2562 มีผู้ที่ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐอยู่ที่ 14.5 ล้านคน

โดยผู้ที่มีบั ตรจะได้รับการช่วยเหลือด้านภาระค่ าใช้จ่ายในชีวิ ตประจำวันร ายเดือนได้แก่ วงเงิ นซื้อสินค้ าอุปโภ คบริโ ภคที่

จำเป็น 200-300 บ าทต่อเดือน ค่ าเดินทางระบ บขนส่งสาธ ารณ ะวงเงิ นรวมสูงสุด 1,500 บ าทต่อเดือน

และค่ าก๊าซหุงต้ม 45 บ าทต่อ3 เดือน อีกทั้งบ างส่วนยังได้รับเงิ นช่วยเหลือจากโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิก าร

และเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเ กิด อย่ างไรก็ตาม แม้สัดส่วนคนจนในปี 2562 จะมีแนวโน้มลดลง

แต่การรักษาระดั บสัดส่วนคนจนให้อยู่ในระดั บต่ำยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปเนื่องจากในปี 2563 ประเทศไทย

ประส บกับภาวะวิ กฤต ซึ่งส่งผลกระท บอย่ างต่อเศร ษฐกิจและการจ้ างงานเป็นวงก ว้าง และยังมีความไม่แ น่นอนว่าจะ
ต่อ

เนื่องย าวนานแค่ไหน ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ความย ากจนในปี 2563 กลับไปแย่ลงอีกครั้งแหล่งข่าวจากกระท รวงการค ลัง

เปิ ดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิ ดลงทะเบี ยนผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐรอบใหม่ โดยจะพิจ ารณารา ยได้ของครัวเรื อนประกอบ

ประกอบด้วย สามี ภร รย า และบุตร รวมกันเฉลี่ยออกมาต้องไม่เกิน 1.2 แสนบ าทต่อปี จากเดิมที่พิจารณาเป็นรา ยบุคคล

และจะมีการให้สวั สดิการเพิ่มเติมด้วย ซึ่งค าดว่าจะเปิ ดลงท ะเบี ยนได้ราวเดือน ธ.ค. 2563 นี้ หลังจากที่เลื่อนออกมาจาก

เดิมที่จะลงท ะเบี ยนช่วงเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา

ข้อมูลmumkhao

Show More