ย กมื อส าธุทั้งถ นน หล วงต าชื่น​

เมื่ อวันที่ 8 พฤ ศจิก ายน เพจ บิ๊กเก รียน เกาะติ ดหล วงตาชื่น พระที่กร าบไ หว้สนิ ทใจ ธุด งค์เข้าเมื องจั นทน์

เจ๊มิ่ง : เล่าข่ าวย ามเช้า ทร าบว่าหล วงตาชื่น เดิ นธุงค์ บิณ ฑบ าต ตามถน นเส้ นทาง ท่าจุ้นจั นทบุรี

แร งศรั ทธาของชาวพุ ทธ ทรา บว่าหล วงตาชื่น เดิ นธุด งค์ ผ่านเส้ นทาง หลั่ งไห ลกันมาใส่บ าตร ถว าย

ผลไม้ น้ำดื่ม พร้ อมกับรั บพรจากหล วงต าชื่น ด้วยความศรั ทธา เป็นพร ะที่กร าบไ หว้สนิ ทใจ

(ภ าพเมื่ อวันที่ 7 พฤศ จิกายน 2563) บิ๊กเก รียน และบิ๊ กเกรี ยน อินดี้ เก าะติด หลวงต าชื่น

เห็นแร งศรั ทธาข องชาวพุ ทธ ต่อตั วห ลวงต าชื่น พร ะนักปฏิ บัติธร รมอย่ างแท้จริง ไม่รั บปั จจัย

พร ะที่กร าบไ หว้ได้สนิทใจ FC ติดต ามความเคลื่ อนไ หวได้

ขอ บคุณ คุณอ้ อยใจ สว่ างว งศ์ Supavade Putbuathong

ไม่รับปั จจัย รับแ ค่น้ำดื่ม

อนุโม ทนาด้วยครับ

แร งศรั ทธาของชาวพุ ทธ

หล วงตาชื่นพร ะแท้ที่ควรเค าร พบูชา

ข้อมูลpostnet

Show More