กร มอุตุฯเตื อน ฉบั บที่ 6 พ ายุโซ นร้อน เอตาว ฝนถล่ มหนัก พื้นที่ต่อไปนี้เตรี ยมรับมือ

เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) พ ายุโ ซนร้อน เอตาว (พา ยุระดั บ 3) บริเว ณทะเลจีนใต้ตอนกลาง

มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากทางด้านตะวันออกของเมืองนาตรัง ประเทศเวียดนาม ประมาณ 200 กิโลเมตร

หรือที่ละติจูด 12.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.0 องศาตะวันอ อก มีความเร็ วลมสูงสุดใกล้ศู นย์กลางประม าณ 65 กิโลเม ตรต่อชั่วโมง

พา ยุนี้เคลื่ อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ วประมาณ 25 กิโลเ มตรต่อชั่วโมง ค าดว่าพ ายุจะเคลื่ อนขึ้นฝั่ง

ประเทศเวี ยดนามตอนกลาง ในวันนี้ (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพา ยุดีเปร สชัน (พ ายุระดั บ 2)

และหย่ อมความกดอาก าศต่ำกำลังแ รงบริเว ณประเทศกั มพูชา ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างและภาคตะวันอ อก

มีฝนเล็กน้อ ยถึงปานกลาง ขอให้เกษ ตรกรบริเ วณดังกล่าวเตรี ยมการป้องกันและร ะวังความเสี ยห ายที่จะเ กิดต่อผลผ ลิตทางการเก ษตรไว้ด้วย

จึงขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกร มอุตุนิยมวิทย า และสามารถติดต ามข้อมูลที่เว็ บไซ ต์

กรมอุ ตุนิยมวิทย า http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพย ากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น.

กร มอุตุนิยมวิทย าจะออกประกาศฉบั บต่อไป ในวันที่ 10 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) กรรวี สิ ทธิชีวภาค

(นางสาวกร รวี สิ ทธิชีวภาค)

รองอธิ บดีกรมอุ ตุนิย มวิทย า

รักษ าราชการแทน อธิบดีกร มอุตุนิย มวิทย า

ข้อมูลsiamnews

Show More