ชื่ นช มคนดีเก็ บเ งิน 50,000พร้ อมล อตเ ตอรี่ 82 ใบ คื นเจ้าของ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน เพจ YouLike (คลิปเด็ด) ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ชื่นช มคนดีเก็บเงิ น5หมื่ นคื นเจ้ าของ

ผู้ว่าฯสระแก้ว มอบเกียรติบัตรเชิดชูคนดี สองแม่ลูกเก็บเ งิน 5 หมื่นพร้อมล อตเตอรี่ 82 ใบ คื นเจ้าของ บ่ ายวันนี้

( 9 พ.ย.) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายณัฏพงศ์ สุขวิสิ ฏฐ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว

นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เดินทางไปยังบ้ านของนางกนกอร โคตรวงค์ อายุ 36 ปี และน้องอธิภัทร

โคตรรวงค์ อายุ 8 ขวบ สองแม่ลูก เพื่อมอบใบเกียรติบัตรทำความดี เก็บเงิ นคื นเจ้าของ ที่อาศัยอยู่บ้ านเลขที่ 115

หมู่ที่ 11 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้วนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า

จังหวัดสระแก้วได้มีคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนดี คือคุณกนกอร โคตรรวงค์พร้อมลูกชาย ที่เก็บเงิ นได้

เป็นคนที่มีจิตใจที่ดี ห่วงว่าจะเกิ ดความเดื อดร้อนกับผู้เสี ยทรั พย์จึงนำส่งให้ตำรวจประกาศหาเจ้าของ

จึงอย ากเป็นตัวอย่ างที่ดีอยู่ในสังคม ห่วงใยความเดือดร้อนของผู้อื่น ขอขอบคุณแทนชาวจังหวัดสระแก้วทุกคนที่เรามีคนดีแบบนี้

และอย ากให้รักษาความดีอย่ างนี้ต่อไปนางกนกอร โคตรวงค์ เล่าว่า ตนได้ไปทำธุระธนาค ารกรุงเทพในตัวเมืองสระแก้ว

เห็นกระเป๋าตกหล่นภายในเห็นเงิ นจำนวนมากในกระเป๋า คิดว่าเจ้าของเงิ นจะต้องได้รับความเดือดร้อนแน่ ๆ หากไม่ได้เงิ นคื น

จึงพาลูกชายขับขี่รถจักรย านยนต์มาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอให้ติดตามนำเงิ นคื นเจ้าของหลังจาก ได้ลงบันทึก

ประจำวันได้ประมาณ 1 ชม.เศษ จากนั้นได้มีเจ้าของคือนางสีนวน ชะนะบัว อายุ 61 ปี

อยู่บ้ านเลขที่ 172 หมู่ 8 บ้ านสุขสำราญ ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว เดินทางมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า

ทำกระเป๋าใส่เงิ นและสล ากกินแ บ่งรั ฐบ าลห ล่นห าย จำนวน 56,500 บ าทพร้อมสล ากกินแบ่งรั ฐบ าลอีก 82 ใบเจ้าหน้าที่

ตำรวจจึงโทรประสานงานให้นางกนกอร เดินทางมามอบเงิ นและส ลากกินแบ่งรั ฐบ าลที่เก็บได้ให้กับเจ้าของ

โดยนางสีนวนได้มอบเงิ นให้กับนางกนกอรและลูกชาย จำนวน 5,000 บ าท เป็นสินน้ำใจในการทำคุณงามความดี

ข้อมูลmumkhao

Show More