เงิ นเข้าแล้ว กลุ่มเปร าะบ าง 3ก ลุ่ม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน เพจ สำนักประชาสัมพั นธ์เขต 6 กรมประชาสัมพั นธ์ ได้โพสต์ข้อความร ะบุว่า

พรุ่งนี้ (10 พ.ย.63) เงิ นเข้าก ลุ่มเปร าะบ าง 3 กลุ่ม

1. เงิ นอุดหนุ นเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิด 600 บ าท เบิกจ่ ายให้กับผู้มีสิ ทธิ ดังนี้

ผู้มีสิ ทธิรับเงิ นอุดหนุน (ร ายเดิม)

ผู้มีสิ ทธิร ายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบู รณ์ในระบบฐ านข้อมูลของโครงการเงิ นอุดหนุนฯ ภายใน 25 ตุลาคม 2563

จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บ าทต่อเดือน

จ่ายย้อนหลังให้ตามสิ ทธิ

2. เบี้ ยผู้สูงอายุ 600-1000 บ าท อายุ 60-69 ปี ได้รับเ งิน 600 บ าทต่อเดือน อายุ 70-79 ปี ได้รับเ งิน 700 บ าทต่อเดือน

อายุ 80-89 ปี ได้รับเ งิน 800 บ าทต่อเดือน อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเ งิน 1,000 บ าทต่อเดือน

3. เบี้ ยความพิกา ร 800 บ าท (เข้าบัญชีโดยตรงหรือรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สำหรับผู้พิการที่บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จะมีเงิ นโอนเข้าบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 200 บ าท (ยังไม่ระบุวันโอน รอนิดหนึ่งนะคะ ได้รับอย่ างแน่นอน)

ข้อมูลmumkhao

Show More