ปตท.บ างจาก ประก าศขึ้ น ราค าน้ำมัน

เป็นอีกหนึ่งข่ าวเ ศร้า เมื่อปตท. และบ างจากปิโ ตรเลี ยม ประก าศปรั บขึ้นราค าน้ำมันกลุ่ มดีเซล 40 สต.

สำหรับกลุ่ มแก๊ สโซฮ อล์ราค าคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ วันที่ 9 พ.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า

บมจ.ปตท. และ บมจ.บ างจากปิโ ตรเลี ยม ประก าศปรั บขึ้นราค าน้ำมันกลุ่มดีเ ซล 40 สตางค์/ลิตร

ยกเ ว้นกลุ่มแก๊ สโซฮ อล์ราค าคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 10 พ.ย. 2563

ขอบคุณ pttstation

สำหรับราค าใหม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 21.35 บ าท/ลิ ตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 21.08 บ าท/ลิ ตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 19.84 บ าท/ลิ ตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 17.69 บ าท/ลิ ตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 19.04 บ าท/ลิ ตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 19.29 บ าท/ลิ ตร

Hi Diesel S อยู่ที่ 22.29 บ าท/ลิ ตร

Hi Premium Diesel S อยู่ที่ 26.76 บ าท/ลิ ตร

ทั้งนี้ ราค าดังกล่ าวยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม. ใครน้ำมันใ กล้หมดถังรี บไปเติ มได้เลย

ข้อมูลmumkhao

Show More