ธ.ออ มสินปล่ อยกู้ชุดใ หม่ ช่ว ยชาวบ้ าน รา ยละไม่เ กิน 50,000 ไม่ต้ องค้ำ

ออมสิน เปิ ดตัว “สินเชื่ อเสริมพลั งฐ านราก” ตามติครม. ลุยปล่อยกู้เติ มสภา พคล่ องพ่อค้ าแม่ค้ า-ผู้มีอาชีพอิสระ-คนมีร ายได้ประจำ

ถูกกระทบจากCovid-19 ให้กู้รา ยละไม่เกิน 50,000 บ าท พร้อมคลายเงื่ อนไข ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุค คลค้ำประกัน

และปลอดชำระหนี้ 6 งว ดแรก ลงท ะเบี ยนยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์ธนาค ารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาค ารออมสิน เปิ ดเผ ยว่า ตามที่คณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ได้มีมติเห็นชอบปรั บป รุงการดำเนินโครงการสินเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายสำหรับผู้มีร ายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจาก

ไวรัสโคโรนา (Covid-19) วงเ งิน 20,000 ล้านบ าท ที่ธนาค ารออมสินได้ดำเนินการปล่อยกู้ไปเมื่อเดื อนเมษายน 2563

ซึ่งธนาค ารอนุมั ติสินเชื่ อไปแล้ว 1,012 ล้านบ าท

และยังมีวงเ งินสินเ ชื่อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 18,988 ล้านบ าท จึงให้ปรั บปรุ งแนวทางช่ วยเห ลือแ ก่ประชาช นให้เป็นไปอย่ าง

ทั่วถึงและครอบคลุมประชาช นผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม เห็นควรปรั บปรุ งการดำเนินโครงการด้วยการจัดสร รวงเ งิน 10,000 ล้านบ าท

จากวงเ งินเดิมที่เหลืออยู่ นำมาปล่อยกู้ผ่าน “สินเชื่ อเสริ มพลังฐ านราก” ภายใต้เงื่ อนไขที่ผ่อนปรน โดยผู้สนใจสามารถลงท ะเบี ยน

ยื่นขอสินเชื่ อได้ที่เว็ บไซ ต์ธนาค ารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สำหรับสินเชื่ อประเภทนี้ต้องการช่วยเหลือบุคคลที่มีอาชีพค้ าขาย ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรา ยได้ประจำรวมถึงบุคคลในครอบครัว

ที่ได้รับผลกระท บจากการระบ าดของCovid-19 ทำให้รา ยได้ลดลงหรือข าดร ายได้ ด้วยเป็นสินเชื่ อเพื่อการดำรงชีพ

เพื่อการลงทุน/ห มุนเวี ยนในกิจการ ให้วงเ งินกู้สูงสุดรา ยละไม่เกิน 50,000 บ าท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

ระยะเวลาผ่อนชำระเ งินกู้ไม่เกิน 3 ปี ที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกันเงิ นกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ย

หรือไม่ต้องชำระเงิ นงวดใน 6 เดือนแรกด้วย

ข้อมูลwasawadeezaa

Show More