ธกส. เปิ ดกู้ฉุ กเ ฉิน 10,000บ าท สมั ครผ่ านมื อถือได้ ไม่ต้ องใช้คนค้ำ

เรี ยกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อที่หลายคนให้คว ามสนใจเป็นอย่ างมาก หลังธ.ก.ส. เปิ ดให้ล งทะเบี ยน

กู้ฉุ กเ ฉิน 1 ห มื่น ไม่ใช้ค นค้ำ สมั ครผ่ านมื อถือได้ แล้วที่นี่

สำหรับการเต รียมตัวกู้ของ ธนาค ารเพื่อการเก ษตรและสห กรณ์การเก ษตร (ธ.ก.ส.)

– เป็นบุค คลสัญช าติไ ทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– เป็นเก ษตรกรและบุค คลในครัวเรื อนของเกษ ตรกร

– ได้รับผลกร ะทบจ ากโค วิด-19

วงเงิ นกู้

– สูงสุดไม่เ กิน 10,000 บ าทต่อร าย

หลักปร ะกัน

– ไม่ต้องใช้ห ลักปร ะกัน (ไม่ต้ องมีคนค้ำ)

อัต ราดอกเ บี้ย

– คงที่ 0.1% ต่อเดื อน (10 บ าทต่อเดื อน)

ระยะเวล าชำระ

– ปล อดการชำระต้นเ งินและดอกเ บี้ย 6 เดื อนแร กนับจา กวันกู้ (เริ่มจ่ ายคื นในเดือนที่ 7 นับจ ากวันกู้)

วิธีล งทะเบี ยน ขอกู้เงิ นฉุ กเ ฉิน ธ.ก.ส.

1. ใช้ไล น์ในการเพิ่ มเพื่ อน LINE ID @baacfamily หรือแสกนคิ วอาร์โค้ ดด้านล่างนี้

2. กดย อมรับเงื่ อนไขในการกู้ฉุ กเฉิ น

3. กร อกร ายละเอี ยดตามที่เมนูกำห นด

4. สมั ครเสร็ จแล้ว รอรับ SMS จากธนาค าร และเตรี ยมหลักฐ านการทำสั ญญาดังนี้ สิ่งที่ต้องเตรี ยม

– บั ตรประชาช นตัวจริง

– หมายเล ขโทรศั พท์

– สำเนาบั ตรประชาช น (กรณียังไม่เป็นลูกค้ าเงิ นกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบั ญชีเงิ นฝาก ธ.ก.ส.)

5. จัดทำสั ญญาเงิ นกู้และเอกสา รต่างๆที่เกี่ ยวข้อง โดยธนาค ารจะเป็นผู้นัดห มาย

6. ถ้าผ่าน ทางธนาค ารจะส่ง SMS แจ้งโอนเ งินเข้าบั ญชี เราสามารถไปกดได้ตามกู้ ATM ทุกสาข าได้เลย

เรี ยกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อที่หล ายคนให้ความนใจเป็นอย่ างมาก

ขอขอบคุณที่มา : ธนาค าร ธ.ก.ส.

ข้อมูลwasawadeezaa

Show More