เงิ นอุดห นุนบุ ตร เข้าแล้ว พร้ อมวิธีตร วจสอบสิ ทธิง่ ายๆ

สำหรับเงิ นอุดหนุนบุ ตร ที่แ ม่ๆทั้งหลายได้ลงท ะเบี ยยนเพื่อรับเงิ นเดือนละ 600 บ าท และรอการโอนเงิ นช่วยเหลือทุกเดือน

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์ ได้ร ายงานแจ้งเตือนว่า วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

จะมีการโอนเ งินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเ กิด หรือ เงิ นอุดหนุนบุ ตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้

โดยมีผู้ส่งคำขอ เงิ นอุดหนุนบุ ตร จำนวน 1,875,565 ร าย รวมเป็นจำนวนเ งิน 1,289,837,400 ล้านบ าท แบ่งเป็น

– จ่ายตรงรอบ จำนวน 1,875,565 ร าย เป็นจำนวนเ งิน 1,125,339,000 บ าท

– จ่ายตำเบิก จำนวน 274,227 ร าย เป็นจำนวนเงิ น 164,498,400 บ าท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.63)

ทั้งนี้ โครงการเงิ นอุดหนุนบุ ตร หรือเ งินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเ กิด เกิ ดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 จากการที่กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยการให้เงิ นการช่วยเหลือ

เงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเ กิดในครอบครัวที่มีร ายได้น้อย ตั้งแต่เด็ กแรกเกิ ด จนถึงเด็ กอายุ 6 ปี ร ายละ 600 บ าทต่อเดือน

ผู้ที่ได้ลงทะเบี ยนไว้แล้ว สามารถตร วจสอบสิ ทธิ์การรับเงิ นอุดหนุนบุ ตร ได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

โดยการกรอกข้อมูล 4 อย่ างหลักๆ และทำตามขั้นตอน ดังนี้

– กรอกเล ขประจำตัวประชาช นผู้ลงทะเบี ยน

– กรอกเล ขประจำตัวประชาช นเ ด็กแรกเ กิด

– ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

– กดค้นหาข้อมูล

รวมถึงสามารถตรวจสอบสิ ทธิโครงการเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิ ดได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด

อย่ างไรก็ตาม แ ม่ๆอย่ าลืมไปเช็ กเ งิน อุดหนุนบุ ตรแรกเ กิด กันนะคะ

ข้อมูลsiamstreet

Show More