เกษ ตรกร ที่แจ้ งเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตใน วันที่ 8 พย 63 ดูเ ลย

ใกล้จะได้รับการช่ วยเห ลือแล้วนะครับสำหรั บชาวนา ล่าสุด ประกันร ายได้ข้าว ที่รอค อยกัน กำหนดวันเริ่มโ อนแล้วครับ

สำหรั บชาวนาที่แ จ้งเก็บเกี่ ยวใน 8 พ.ย.63 แบ่งเงิ นประกั นเป็น ข้าวเปลื อก 5 ชนิ ดดังนี้

โดย16 พ.ย.นี้ ธ.ก.ส.จะเ ริ่มโ อนเงิ นให้กับ เกษ ตรกร ที่ขึ้นทะเบีย นปลูกข้าวปี 63/64 และกำห นดรอบเก็บเกี่ ยวไว้

ภายใน 8 พ.ย.63 ใครแจ้ งไว้เก็บเกี่ ยวเดื อนไหน ก็ต้องรอดูในเดื อนตัวเอง ว่าราค าอ้ างอิงข้ าวเดื อนนั้นเท่าไร ถึงจะรู้ว่าได้กี่บ าท

แล้วจะโ อนให้เราเดื อนนั้นเลย ไม่รู้ว่าใส่ข้อมูล เก็บเกี่ ยวเดื อนไหน ให้โ หลด app farmbook

(ใส่รหั สเกษ ตรกร 12 หลัก ทั้งสองช่องเพื่อเข้าเเ อป)

ดูวันที่การเเจ้ งปลูก การเก็บเกี่ ยว ก็จะพบชนิดพั นธ์ุข้ าวที่ป ลูกเเละจำน วนไร่ที่เเ จ้งไว้

ภาพจ าก อุบ ลวันนี้

ข้อมูลmumkhao

Show More