ครม.ไฟเขี ยว ยกเว้ นค่ าผ่านหล ายเส้ นทาง

เฮรับวันห ยุดย าวกันเลยทีเดียว ครม.ไฟเขี ยว ยกเว้ นค่ าผ่าน กรุงเทพ-บ้ านฉาง-พัทย า-วงแหวนก าญจนาภิเ ษก

วันที่ 18-23 พย. และ 9-14 ธค. เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ทำเนี ยบรั ฐบ าล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

รองโฆ ษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบยกเว้ นค่ าธร รมเนี ยม

การใช้ย านย นต์บนทางหลวงพิเ ศษหมายเ ลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้ านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทย า

รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บ างวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังและทางแยกเข้าพัทย า

เห็นชอบยกเ ว้นค่ าธร รมเนี ยมการใช้ย านย นตร์บนทางพิเ ศษ 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนก าญจนาภิเ ษก)

ตอนพร ะปร ะแดง – บ างแค ช่วงพ ระปร ะแดง – ต่างร ะดั บบ างขุนเทียน และตอนบ างปะอิน – บ างพลี

ตามกฎกร ะทรวงกำหนดค่ าธร รมเนี ยมการใช้ย านย นต์บนทางหลวงพิเ ศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา

ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่เวลา 00.01 น.

ของวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ครม.ไฟเขี ยว ยกเ ว้นค่ าผ่าน กรุงเทพ-บ้ านฉาง-พัทย า-วงแหวนก าญจนาภิเ ษก วันที่ 18-23 พ.ย. และ 9-14 ธ.ค.

ข้อมูลsiamstreet

Show More