กร มอุตุฯเตื อน เหนือ อีส าน กทม. อุณ หภูมิลดลงเรื่ อยๆ

วันที่ 11 พ.ย. กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเว ณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลัง

ค่อนข้างแร งจากยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแ รง อุณ หภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซ ลเซี ยส

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแ รง อุณห ภูมิจะลดลง 1-3 องศาเ ซลเซี ยส อุณ หภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเ ซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 29-32 องศาเ ซลเซี ยส ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณห ภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเ ซลเซี ยส

ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแ รง อุณห ภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซ ลเซี ยส โดยมีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเว ณจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเ กษ และสุริ นทร์ อุณ หภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเ ซลเซี ยส

อุณห ภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซ ลเซี ยส ยอดภูอากาศหนาว อุณ หภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีลมแ รง อุณ หภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซี ยส

อุณห ภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเ ฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีลมแ รง โดยมีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว

ระยอง จันทบุรี และตราด อุณห ภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณห ภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเ ซลเซี ยส

อุณห ภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซ ลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดตรัง และสตูล

อุณห ภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเ ซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 30-32 องศาเ ซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีลมแ รง อุณ หภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณห ภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเ ซลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 31-33 องศาเ ซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทั้งนี้ขอให้ประชาช นเตรียมรับมือกับ สภาพอากาศที่เปลี่ยนไป อาจทำให้ไม่สบ ายได้

ข้อมูลsiamstreet

Show More