ธนาค ารก สิกร ปล่ อยให้กู้50,000บ าท สมั ครอ อนไล น์ได้

ผู้ใช้เฟ ซบุ๊ก ชื่อ อุ๊ เเสนซน คนสวย ได้โพสผ่านกลุ่ม สินเชื่ อฉุ กเฉิ น ธนาค ารอ อมสิน ว่า

ไปกู้ธนาค ารกสิกรมา ได้เงิ น 50,000 บ าท เราเป็นเเ ม่ค้ า ทางธนาค ารเอาเเค่บั นชีย้อนหลัง 6 เดือน กับสำเนาบั ตรประชาช น

ไม่มีคนค้ำค่ะ เราสมั ครผ่านอ อนไลน์ค่ะ

โพสดังกล่าว

สำหรับรา ยละเอี ยดการสมั ครนั้น มีดังนี้

คุณส มบัติ

สัญช าติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่ อนชำระเเล้วต้องไม่เ กิน 70 ปี

ต้องมีรา ยได้ 7,500 บ าทขึ้นไป

ต้องมีอายุงา นไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(นับรวมที่ทำงา นเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดล องงา นของที่ทำงา นปัจจุบันเเล้ว)

มีเบอร์โทรศั พท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้ าน ที่ทำงา น หรือโทรศั พท์มือถือ

เอกส ารประกอบการสมั คร

เอกส ารเเสดงตัวตน

สำเนาบั ตรประชาช นที่ยังไม่ห มดอ ายุ หรือ

สำเนาบั ตรประจำตัวข้าร าชการที่ยังไม่ห มดอ ายุ พร้อมสำเนาท ะเบี ยนบ้ าน

สำเนาใบเป ลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกส ารเเสดงรา ยได้ (เลือกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง)

สลิปเ งินเดื อน 1 เดือน (อายุเอกส ารไม่เ กิน 3 เดือน) หรือ

หนั งสือรับรองเงิ นเดือน (อายุเอกส ารไม่เ กิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ

เอกส าร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิเเบบรา ยเดือน ใช้ย้อนหลังอย่ างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเ งิน)

กรณีเงิ นเดื อนน้อยกว่าเก ณฑ์รา ยได้ขั้นต่ำ สามาร ถรวมรา ยได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่ น ค่ าคอมมิ ชชั่น ค่ าล่วงเวลา เป็นต้น

ยื่นสลิปเงิ นเดือน 1 เดือน (อายุเอกส ารไม่เ กิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงิ นเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

หมายเ หตุ กรณีมีบั ญชีเงิ นเดือนกับธนาค ารกสิกรไ ทย (KBank Payroll) ตั้งเเต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้อง ยื่นเอกส ารเเสดงร ายได้

ข้อมูลwasawadeezaa

Show More