ออ มสิน ให้ยื มเงิ น พิเศ ษช่ วยคนจน 10,000 บ าท

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อดีๆที่ไม่อย ากให้พลาดเลย สำหรับผู้ที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เพราะตอนนี้ ออ มสินมีโครงการสินเชื่ อใหม่

ให้กู้ ยื มเ งิน พิเ ศษสำหรับ ผู้มีบั ตรคนจน อนุ มัติเลย 50,000 ผ่อนเดื อนละ 242 บ าท

ออ มสิน ปล่อยกู้ ให้ กู้ ยื มเ งิน สำหรับ ผู้มีบั ตรสวัสดิการรั ฐ สร้างอาชีพ-เพิ่มร ายได้ วงเงิ นกู้ 50,000 บ าท

ผ่อน 3-5 ปี ดอกเ บี้ย 0.75%ต่อเดื อน ใช้บสย.ค้ำประกัน กู้ 10,000 บ าท ผ่อนขั้นต่ำ 242 บ าทต่อเดื อน

ผู้อำนวยการธนาค ารอ อมสิน ชาติชาย พยุหนาวีชัย เผยว่า ตามที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี ได้มีมติช่วยเหลือผู้มีความย าก

จนที่ลงทะเบี ยนเพื่อรับสวั สดิการรั ฐจำนวน 11.4 ล้านร าย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มีการจัดทำเเผนการใช้ชี วิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่ างยั่งยืน โดยมีผู้เเจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน 1.4

ล้านร ายกับธนาค ารอ อมสิน

ซึ่งธนาค ารอ อมสินได้อ อกมาตรการพัฒนาคุณภาพ ชีวิ ตผู้มีบั ตรสวัสดิ การเเห่ง ฐด้วยการเป็นเเหล่งทุน ให้เ งินกู้

ให้ ยื มเ งิน สินเชื่ อโครงการธนาค ารประชาช นสำหรับผู้มีบั ตรสวัส ดิการเเ ห่งรั ฐ นำไปเป็นทุนหมุนเวี ยนในการประก อบอาชีพ

ประกอบอาชีพเสริม โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาค ารอ อมสินทุ กสาขาทั่วประเ ทศ

สำหรับสินเชื่ อโครงการธนาค ารประชาช นสำหรับผู้มีบั ตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ ให้วงเงิ นกู้ไม่เกิ นร ายละ 50,000 บ าท

ผ่อนชำระ 3-5 ปี เป็นการผ่อนชำระเงิ นต้นเเละดอกเบี้ ยงวดร ายเดือ น สูงสุด 60 งวด อัตราดอกเ บี้ย 0.75% ต่อเดื อน (Flat Rate)

กรณีกู้ 10,000 บ าท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บ าทต่อเดือ น กรณีกู้ 50,000 บ าท ผ่อ นชำระขั้นต่ำงว ดละ 1,209 บ าทต่อเดื อน

นำเ งินกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่ น งานค้ าขาย หรืองๅนบริการต่าง โดยผู้กู้มีบั ตรสวั สดิการเเห่งรั ฐ

สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงิ นกู้ต้องไม่เกิ น 70 ปี มีการประกอบอาชีพ

มีถิ่นที่อยู่อาศัยเเน่นอนสามารถติดต่อได้

เละการค้ำประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ ออุตสาหกร รมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน พร้อมทั้งเตรียมเอกสารยื่นกู้ ได้เเก่

สำเนาบั ตรประชาช น สำเ นาทะเบี ยนบ้ าน สำเนาบั ตรส วัสดิการรั ฐ รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ เอกสารเเสดงร ายได้ในการประกอบอาชีพ

สมุดบั ญชีเ งินฝาก เเละเอกสารร ายรับรา ยจ่าย (ถ้ามี)

สำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามรา ยละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ ธนาค ารอ อมสินทุ กสาขา

ข้อมูลwasawadeezaa

Show More