เฮกันทั้ งปร ะเทศ แบ งก์ช าติ ช่ วยคนติ ดห นี้ ใครได้บ้ าง

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเ งิน 2 ธนาค ารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิ ดเผยว่า

ธปท. ได้ออกประกาศกำหนดหลักเก ณฑ์เรื่องการคิดดอกเบี้ ยผิดนัดชำระห นี้และการตั ดชำระห นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระห นี้

สร้างความเป็นธร รมในการให้บริการทางการเงิ นแก่ประชาช น และลดการเกิ ดห นี้ด้อยคุณภาพในระบบการเ งิน

ซึ่งเก ณฑ์ดังกล่าวจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติที่สำคัญในระบบการเ งินของไทยใน 3 เรื่อง คือ

1. การคิดดอกเบี้ ยผิดนัดชำระห นี้บนฐานของ “เงิ นต้นที่ผิดนัดจริง” เท่านั้น ไม่ให้รวมส่วนของเงิ นต้นของค่ างวดใน

อนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ต่างจากแนวปฏิบัติเดิมที่หากผิดนัดชำระห นี้เพียงงวดเดียว ผู้ให้บริการทางการเงิ นสามารถ

คิดดอกเบี้ ยผิดนัดชำระห นี้จากฐานเงิ นต้นคงค้ างทั้งหมด ส่งผลให้มูลค่ าดอกเบี้ ยผิดนัดสูงมาก ซึ่งเก ณฑ์ใหม่นี้จะทำให้

การคิดดอกเบี้ ยผิดนัดชำระห นี้สอดคล้ องกับข้อเท็จจริง และเกิ ดความเป็นธร รมกับประชาช นมากขึ้น

2. การกำหนดอัตราดอกเบี้ ยผิดนัดชำระห นี้ที่ “อัตราดอกเบี้ ยตามสัญญาบวกไม่เกิน 3%” เช่ น ถ้าอัตราดอกเบี้ ยตามสัญญา

คือ 8% ผู้ให้บริการทางการเงิ นจะกำหนดอัตราดอกเบี้ ยผิดนัดชำระห นี้ได้ไม่เกิน 11% โดยต้องคำนึงถึงประวัติการชำระห นี้ที่ผ่านมาด้วย

ซึ่งต่างจากเดิมที่ผู้ให้บริการทางการเงิ นสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ ยผิดนัดชำระห นี้ได้เอง เช่ น กำหนดตามอัตราดอกเบี้ ยสูดสุด

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ 15% หรือบ างกรณีสูงถึง 18% หรือ 22% ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ

ชำระห นี้ของลู กห นี้ (affordability risk) ได้ ดังนั้น การปรั บเก ณฑ์ในครั้งนี้ จะช่วยให้ลู กห นี้พย าย ามจ่ายชำระห นี้

ลดโอกาสการผิดนัดชำระห นี้ และยังช่วยให้ระบบการเ งินมีความสมดุลมากขึ้น การฟ้องร้องดำเนินคดีจะลดลง

3. การกำหนดลำดั บการตั ดชำระห นี้โดยให้ “ตั ดค่ างวดที่ค้ างชำระนานที่สุดเป็นลำดั บแรก” เพื่อให้ลูกห นี้ทราบลำดั บ

การตั ดชำระห นี้ที่ชัดเจน โดยเมื่อลูกห นี้ชำระห นี้ เงิ นที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปจ่ายค่ าธร รมเนี ยม ดอกเ บี้ย

และเ งินต้นของงวดห นี้ที่ค้ างชำระนานที่สุดก่อน ต่างจากแนวทางเดิมที่เงิ นที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปตั ดค่ าธร ร มเนี ยมทั้งหมด

ตามด้วยดอกเบี้ ยทั้งหมด ก่อนนำเงิ นส่วนที่เหลือมาตั ดเงิ นต้น ซึ่งการป รับเก ณฑ์ใหม่นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เงิ นงวดที่

ลูกห นี้ผ่อนในแต่ละเดือนสามารถตั ดถึงเงิ นต้นได้มากขึ้น ช่วยลดการเกิ ดห นี้ด้อยคุณภาพหรือ NPL รวมทั้งช่วยให้

ลูกห นี้มีกำลังใจในการจ่ายชำระห นี้ต่อเนื่อง และยังช่วยให้ประวัติการผ่อนชำระห นี้ของลูกห นี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากขึ้น

ประกาศการกำหนดเก ณฑ์การคิดดอกเบี้ ยผิดนัดชำระห นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ยกเว้นเรื่องลำดั บการ

ตั ดชำระห นี้ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากผู้ให้บริการทางการเงิ นต้องใช้เวลาใน

การป รับปรุ งระบบงานที่เกี่ยวข้อง อย่ างไรก็ดี สำหรับการใช้ฐานของงวดที่ผิดนัดชำระห นี้จริงมาคำนวณ ธปท.

ได้มีหนังสือเวียนไปก่อนหน้านี้ นับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ให้บริการทางการเงิ นได้ปรั บมาใช้เก ณฑ์ใหม่ในการคำนวณแล้ว

ซึ่งประชาช นและธุรกิจ SMEs จะได้รับสิทธิตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนดเป็นการทั่วไปโดยไม่ต้องติดต่อ

สำหรับการผิดนัดชำระห นี้ที่เกิ ดขึ้นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ให้บริการทางการเ งินสามารถนำหลักการตามประกาศฉบับใหม่

มาใช้พิจารณายกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ ยผิดนัดชำระห นี้ให้แก่ลู กห นี้ตามสมควร โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ลูกห นี้จำนวนมาก

กำลังเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด 19 หากประชาช นมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับการปฏิบัติอย่ างเป็นธร รม สามารถสอบถามหรือ

ร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเ งิน (ศคง.) โทร. 1213

ข้อมูลsiamnews

Show More