คลั งเตรี ยมขย ายเว ลา คนละค รึ่งถึงมกร าคม 2564

นายอาค ม เติมพิ ทย าไพสิฐ รมว.การค ลัง กล่าวว่า โคร งการคนละค รึ่งได้รับการตอบรับจากปร ะชาช นและร้านค้ าเป็นอย่ างดี

โดยเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 ได้มีการเปิ ดให้ลงท ะเบี ยนในส่วนที่ยังเห ลือ 2.4 ล้านสิ ทธิ์ ซึ่งพบว่าย อดลงท ะเบี ยน

เต็มอย่ างรวดเร็ว โดยขณะนี้กระท รวงการค ลังอยู่ร ะหว่างการพิจ ารณามา ตรการคนละค รึ่ง ร ะยะที่ 2

ให้เป็นของข วัญปีใหม่ให้แ ก่ประชาช นและร้านค้ า ซึ่งจะดำเนิ นการต่อเนื่อ งจากโ ครงการระยะที่ 1 ที่จะสิ้ นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. นี้

คลั งเตรี ยมเสนอขย ายเวลาคนละค รึ่งถึง ม.ค.64 สำหรับร ายละเอี ยดของโค รงการคนละค รึ่ง ระยะที่ 2

ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะต้องมีการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิ ทธิ์ จาก 10 ล้านสิ ทธิ์ หรือจะเพิ่มวงเงิ นใช้จ่ายให้มากขึ้นหรือไม่

อย่ างไร ซึ่งจะพิจารณาในทุกปร ะเด็น เพื่อให้ปร ะชาช นและร้านค้ าที่เข้าโค รงการได้รับประโยช น์มากที่สุดจะส รุป

ร ายละเอียดโค รงการคนละค รึ่ง ร ะยะที่ 2 ภายในเดื อน ธ.ค. นี้ เพื่อเป็นของขวั ญปีใหม่ให้กับประชาช นและร้านค้ า

หลังจากโครงการในร ะยะที่ 1 ได้รับการตอบรับเป็นอย่ างดี ถือเป็นมาตรการที่ทำให้ประชาช นได้เรียนรู้เรื่องการ

ใช้กร ะเป๋าเ งินอิเล็ กทร อนิกส์ และแอ ปพลิเ คชั่น โดยเ งื่อนไขจะดูทั้งหมด ทั้งเรื่องการขย ายเวลา

การขย ายจำนวนเงิ นและการขย ายวงเ งินใช้จ่าย นายอาคม

ข้อมูลsiamnews

Show More