คนละค รึ่ง ตอนนี้ทย อยส่งข้อคว ามได้รับสิ ทธิแล้ว

เรียกได้ว่าเปิ ดให้ลงท ะเบี ยนปุ๊บก็เต็มปั๊บเลยทีเดียว สำหรับโครงการ คนละครึ่ง ที่รอบนี้เ ปิดเป็นรอบที่ 2 มีสิ ทธิ์ว่างจากรอบเดิม

2.4 ล้านสิ ทธิ์ ซึ่งพบว่าในตอนที่ลงท ะเบี ยนคนละครึ่งนั้น หลายคนปร ะสบปั ญห าลงทะเบี ยนแล้วไม่ได้รับ SMS

ทำให้ไปลงท ะเบี ยนใหม่แล้วขึ้นข้อความว่า หมายเ ลขบั ตรประชาช นนี้ได้ลงท ะเบี ยนรับสิ ทธิ์คนละครึ่งแล้ว

สร้างความกังวลกับหลายคนว่า จะได้รับสิ ทธิ์ คนละครึ่ง หรือไม่ล่าสุด 11 พฤศจิกายน 2563 จากการสำรวจบนโลกออนไลน์

พบว่า ตอนนี้ทางระบบได้เริ่มทย อยส่งข้อความไปยื นยันกับคนที่ได้รับสิ ทธิ์แล้ว หลายคนลงตั้งแต่ 06.00 น.

แต่เพิ่งได้รับข้อความต่อ 13.00 น. ดังนั้น หากใครที่ลง ทะเบี ยนแล้วสำเร็จ แต่ยังไม่ได้รับข้อความยื นยัน ขอให้ใจเย็น ๆ

หรือไม่เช่ นนั้นก็โ ทร. ไปสอบถามได้ที่ Krungthai contact center 02-111-1144หากท่านได้รับข้อความว่า

ท่านสามารถลงท ะเบี ยนคนละครึ่งสำเร็จ ขั้นตอนต่อไปคือ ให้ท่านไปลงท ะเบี ยน เป๋าตัง และเติมเงิ นเข้าไป

จากนั้นให้ท่านเริ่มใช้จ่ายกับร้านใกล้บ้ านจำนวนเท่าไรก็ได้ ก่อนที่จะถูกตั ดสิ ทธิ์

หากได้รับสิ ทธิ์จะขึ้นแบบนี้

ใช้สิ ทธิ์ผ่านแอ ปเป๋าตัง

ใช้ครั้งแรกก่อน 25 11 2020ใครได้รับสิ ทธิ์แล้วบ้ าง

ข้อความ sms

ข้อมูลsiamtoday

Show More