ราค าทองล่ าสุด ลดหนั กต่อเนื่ องในรอบปี

วันที่ 12 พฤ ศจิกายน 2563 ผู้สื่ อข่ าวรา ยงานว่า สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ราค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.27 น.

โดยราค าทองล่าสุ ดวันนี้ เปิ ดตล าดเช้าราค าได้มีการล ดลงมาอีก 150 บ าท เรีย กได้ว่าเป็นการปรั บลดลงต่อเนื่ อง

ในรอบปีที่ใกล้แตะ 26,000 โดยราค าล่าสุ ดในวันนี้ท องคำแ ท่ง รับซื้ อบ าทละ 26,700ข ายออกบ าทละ 26,800 บ าท

ส่วนท องรูปพร รณ รับซื้ อบ าทละ 26,226.80 ขา ยออ กบ าทละ 27,300 บ าท

คำแน ะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้ อทองคำ เราต้องสังเก ตุอะไรบ้ างนั้น เรามีคำแน ะนำจาก สคบ ซึ่งร ายละเอี ยดเหล่ านี้ผู้บริโ ภคทุกท่าน

พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวลาไปซื้ อทองตามร้านทอ งต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านข ายทองต้องติ ดสล ากสินค้ าถูกต้องและชั ดเจนแล้ว

ยังมี 5 ข้อสำคั ญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอง

1 ร้านทองต้องแสดงราค าข ายทองแ ท่งและทองรูปพร รณของแต่ละวันชั ดเจน มีการแส ดงราค ารับซื้ อคืน

และมีการแสด งค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็ จอาจจะไม่ได้ติ ดที่หน้าร้าน แต่ติ ดอยู่ในถ าด

2 มีป้ ายบอกประเภทสินค้ าชัดเ จนว่าเป็นสร้ อย แห วน กำไล

3 มีการ ระบุชัดเ จนว่า มีเป อร์เซ็ นต์ทองเท่ าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็ นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้ อท องคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโร งงานผู้ผ ลิต

5 ต้องร ะบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเ จน

ข้อมูลsiamtopic

Show More