หนุ่ มสิ งคโปร์ ถูกเล ขไอ้ไข่ 1 ล้าน ถว ายวัด 300000 สร้ างศ าลาเรื อนไ ทยให้ไอ้ไข่

เมื่ อเวลา 16.00.น. ของวันที่ 11 พ.ย.63 ผู้สื่อข่ าวได้ลงพื้นที่ไปยัง ณ วัดพระ บรมธ าตุวรวิ หาร ต.ชั ยนาท

อ.เมื อง จ.ชัยน าท ได้ส อบถามไปยังแ ฟนส าวลภัส รินทร์ ภัทร มนจิรธนี อายุ 37 ปี อยู่บ้ านเล ขที่ 152 ม.13

ต.ม่ อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชี ยงใหม่ ส่วนแฟ นห นุ่มที่เป็นผู้ถูกร างวัลชื่อนิกกี้ เป็นช าวต่างช าติอยู่ประเ ทศสิงคโปร

ได้เล่ าว่าเมื่อช่วงวันเส าร์ที่ผ่านมาตนเองและแฟ นหนุ่มและคร อบครัวได้เดินทางจากจังหวัดเชี ยงใหม่ไปเที่ยวกรุงเท พมหานคร

จนกระทั้ งขากลับบ้ านได้แวะมากร าบไ หว้ไอ้ไข่ ณ วัดพระ บรมธ าตุวรวิ หาร จังหวั ดชั ยนาท

หลังจากนั้น ตนเองและแฟ นหนุ่มก็ได้จุดธู ปไหว้ไอ้ไข่พร้อมเขย่ าเซี ยมซี ส่วนตัวแ ฟนห นุ่มนั้นได้เ ลขจากเซี ยมซี

เป็นเ ลข 9599 พร้ อมกับได้บอกไอ้ไข่ว่า จะนำเล ขที่ได้ไปเสี่ ยงด วง หากเกิ ดถูกร างวัลขึ้นมา จะมาแ ก้บนนำเงิ นที่

ได้มาทำบุ ญที่วัดให้ พร้อมสร้ างศาลาเรื อนไ ทยให้ไอ้ไ ข่หลังจากที่ได้กร าบไหว้ไอ้ไข่เส ร็จแล้ว ก็ได้เดิ นทางกลับบ้ าน

ที่จังหวัดเชี ยงใหม่ หลังจากนั้นแฟ นห นุ่มก็ได้นำเ ลข 9599 จากเซี ยมซีที่ไปไหว้ไอ้ไข่ นำมาเสี่ ยงด วงซื้อที่ประเ ทศสิ งคโปร์

ปรา กฎเ ลขอ อกมาถูกเ ต็มๆ 9599 เป็นจำนวนเ งิน 1000000 บ าท ตนเองและแฟ นหนุ่มพร้อมคร อบครัวก็ได้กลับมาที่จังหวัดชัยน าท

เพื่อมาก ราบไ หว้ไอ้ไข่และทำบุ ญให้กับทางวัด

ทั้งนี้ตนเองและแ ฟนหนุ่มได้จุดป ระทัดให้ไ อ้ไข่ จำนวน 20000 นัด เพื่อเป็นสิริม งคล พร้อมกับมอบเ งินให้ ท่านเจ้าคุณพร ะสุธีวราภ รณ์

เจ้าคณะจังหวัดชั ยนาท เจ้าอาว าสวัดพระบ รมธ าตุวรวิห าร จังหวั ดชัยน าท เป็นจำนวนเงิ น 300000 บ าท เพื่อสร้ างศาลาเรื อนไ ทยให้ไอ้ไข่

เป็นตำหนั กประจำ และทำบุ ญให้กับท างวัด

ครั้งนี้แ ฟนห นุ่มได้เล ขจากเซี ยมซีไอ้ไข่ ได้เ ลข 6478 ส่วนเล ขหางปร ะทั ดได้เ ลข 876 และ 83 ส่วนบร รย ากาศภายในงาน

ได้มีการแ ห่รำวงย้ อนยุค วนร อบตำหนั กไอ้ไข่ 9 รอบ ทั้งนี้ทางวัดพร ะบ รมธ าตุวรวิห าร ได้จัดเลี้ ยงไอติ มทานฟ รีไม่อั้นได้ตลอดงาน

ภาพเห ตุก ารณ์

ข้อมูลsiamtoday

Show More