กรุงไ ทยให้กู้ได้ 100,000 ไม่ต้ องมีหลั กทรั พย์ ไม่ต้ องค้ำปร ะกัน ได้ทุ กอาชี พ

กรุงไทย ใจดี ให้กู้ได้ 100,000 สินเ ชื่อ Smart Money ไม่ต้องมีหลักท รัพย์ ไม่ต้องค้ำประกัน ได้ทุกอาชีพ

อีกหนึ่งบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ยื มเ งิน ที่กำลังได้รับความนิยม มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับ

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม จากทาง ธนาค าร กรุงไทย กับ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ที่มีชื่อว่า สินเชื่ อเงิ นกรุงไทย Smart Money

สินเ ชื่อเงิ นสดวงเ งินสูง ดอกเ บี้ยถูกใจ กู้ง่ายๆ ไม่ต้องค้ำประกัน โดยมีวงเ งิน กู้ยื ม ได้สูงถึง 1 ล้านบ าท

หรือไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้ ไม่ต้องมีบั ญชีเงิ นกับกรุงไทยก็สมัครได้เลย โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือ คนค้ำประกัน

เนื่องจาก บริการ สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยื ม Smart Money กรุงไทย มีวงเ งิน ให้ กู้ยื ม สูงถึง 1 ล้านบ าท

หรือไม่เกิน 5 เท่าของรา ยได้ ถ้าหากผู้กู้ มีความประสงค์ กู้ยื มเ งิน 100,000 บ าท ก็ไม่ใช่ปั ญห า

สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี โดยยอดผ่อนจะตกอยู่ที่เดือนละ 2,761 บ าท โดยอัตราดอกเ บี้ย

ที่ 22% นอกจากนี้ยังมีอัตราดอกเ บี้ยโปรโมชั่นพิเ ศษ 15% ยอดผ่อนจะตกอยู่ที่เดือนละ 2,378 บ าท นาน 5 ปี

จุดเด่น สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม Smart Money กรุงไทย

-กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม Smart Money กรุงไทย

1. บุคคลทั่วไปที่มีรา ยได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บ าท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เจ้าของร้านค้ าร ายย่อยทั่วไป มีร ายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บ าท เปิ ดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเ งิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม Smart Money กรุงไทย

1. สำเนาบั ตรประจำตัวประชาช น

2. สำเนาท ะเบี ยนบ้ าน

3. บั ตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรา ยได้ หรือสลิปเงิ นเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงร ายได้ที่เชื่ อถือได้

5. Statement

บุคคลทั่วไปที่มีร ายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

เจ้าของร้านค้ าร ายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี

สำเนาหนังสือรับรองการจดท ะเบี ยน (หากมี) หรือสำเนาท ะเบี ยนการค้ า (หากมี)

6. เอกสารใบแจ้ งยอดบั ญชีสินเชื่ อบุคคล สินเชื่ อบั ตรเคร ดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่ าสินเ ชื่อ

ข้อมูลpostnet

Show More