ธนาค ารอ อมสิน ลุ ยปล่ อยให้ยื มเ งิน ผ่านแ อป Mymo 10000-20000บ าท

ผู้ อำ นวย การ ธนาค าร ออมสิน นาย วิทัย รัตนากร เผยว่า ภายใน ต้นปี 64 ทาง ธนาค าร ออมสิน

จะทำการ เปิ ดโค รงการ ปล่อย สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม ผ่านทาง โมบ าย แบงกิ้ง Mobile banking แอปพลิเคชัน Mymo

เพื่อที่จะ ออกมาสู้ กับบรรดา ห นี้นอกระบบ และ สถาบัน การเ งิน ร ายย่อย Micro finance ภายใต้

แอปพลิเคชัน MYMO ที่ใน ปัจจุบัน มีผู้ใช้ แอปพลิเคชัน Mymo มากกว่า 8 ล้านคน

ซึ่งใน ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมานั้น แอปพลิเคชัน MYMO นั้นทำได้แค่ ตรวจสอบ การทำ ธุรกร รม ทางการเงิ นเท่านั้น

ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดให้มี การทำธุรกร รม ในรูปแบบของการ ขอ เงิ นให้กู้ยื ม ผ่านแอป

และ ล่าสุด ธนาค าร ออมสิน ได้ พัฒนา ระบบ ค าดว่า ภายใน 6 เดือนหน้า จะเสร็จ และ นำมา ให้บริการ ขอ เงิ นให้กู้ยื ม ได้

การขอ เงิ นให้กู้ยื ม จากธนาค าร ออมาสิน ผ่านทาง แอปพลิเคชัน MYMO นั้นเป็น ครั้งแรก ใน ระบบ ของทาง ธนาค าร ออมสิน

โดยผู้ที่ขอกู้นั้น ไม่ต้อง เดินทาง ไปที่ สาขา ของ ธนาค าร อีก เพราะจะมี การ ยืนยัน ตัวตน ในการ ขอ สินเชื่ อ บน

โทรศั พท์ มือถือ ได้ใน ทันทีรวมไปถึง การ ซื้อ ข้อมูล จาก ธนาค าร อื่น เพื่อ พิจารณา การ อนุมัติ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม

เมื่อทาง ธนาค าร อนุมัติ เงิ นให้กู้ยื ม แล้ว การ ลงนาม สัญญา จะเป็นไปใน ลักษณะ สัญญา อิเล็กทรอนิกส์

สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม ผ่าน แอปพลิเคชัน Mymo wfh ออกแบบ ให้ สอดคล้อง กับ ลู กค้ า ร ายย่อย และ พ่ อค้ า แ ม่ค้ า

โดย แอปพลิเคชัน Mymo สามารถ ให้ขอ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม ได้ที่ รา ยละไม่เกิน 10,000 – 20,000 บ าท

สำหรับ อัตรา ดอกเบี้ย นั้น สามารถที่จะ คิดเป็นแบบ รา ยวันก็สามารถทำได้ เช่ น กู้เ งิน วันนี้ คืนพรุ่งนี้ ก็จะคิด ดอกเบี้ย เป็นแบบ รา ยวัน

โดย ทาง ธนาค าร ออมสิน จะมีการ จ้าง พนักงาน ที่ เกษียณไปแล้ว ให้มาเป็น คนเดิน เก็บเ งิน ภายใน ตลาดสด

โดยจะคิด ค่ าทำ ธุรกร รม ที่ ครั้งละ 3 บ าทแบบนี้ ก็จะ สอดคล้อง กับ วิถี ของ พ่ อค้ า และ แ ม่ค้ า ที่ ต้องการ จะจ่าย

ดอกเบี้ย เป็นแบบ รา ยวัน และ ภายใน ระยะย าว ก็ สามารถที่จะ ขอเพิ่ม วงเงิ นให้กู้ยื ม ขึ้นมาเป็น รา ยละ 50,000 บ าท ได้

สำหรับรา ยละเอี ยดของโครงการ ทีมงานแอดมิน จะติดตาม และ นำมาแจ้ง ต่อไป

ข้อมูลpostnet

Show More