ธนาค ารกรุงศรี ปล่ อยกู้ 1 ล้าน ไม่ต้องค้ำ ผ่อ นนาน 60 เดื อน

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม หมุนเวี ยนส่วนบุคคลให้วงเงิ นสูง อนุ มัติเร็ว จากธนาค าร กรุงศรี เป็นบริการ

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาช น เพื่อตอบรับกับทุกความสุขและความต้องการของคุณในโอกาสพิเศษหรือเผื่อไว้..ให้พร้อมรับกับทุก

สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ทันที ได้ทั้งเงิ นหนุมเวี ยนในการลงทุนทำธุระกิจ เหลือนำว่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ น ก็ได้แล้วแต่ใจท่าน

ค่ า ธรรมเนียม สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม หมุนเวีย นส่วนบุคคล กรุงศรี

ฟรี ค่ าธรรมเนียมจัดการเงิ นกู้ ค่ าอากรแสตมป์

-ฟรี ค่ าโอนเงิ นเข้าบัญชีธนาค ารอื่น หลังได้รับการอนุ มัติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม หมุนเวี ยนส่วนบุคคล กรุงศรี

-อายุ 20 – 59 ปี

-รา ยได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาค ารกรุงศรีอยุธย า

-พนักงานที่มีรา ยได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

-กรณีที่มีร ายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บ าท สงวนสิ ทธิ์พิจารณาเฉพาะลู กค้ าเก่า

ที่เคยได้รับอนุ มัติสินเชื่ อส่วนบุคคลธนาค ารกรุงศรีอยุธย า จำกัด (มหาช น) ก่อนวันที่ 1 กันย ายน 2560

*ตามเกณฑ์ของธนาค ารแห่งประเทศไทย

-เจ้าของกิจการมีรา ยได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บ าทขึ้นไป

-อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบี ยน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

-มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้ าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสา รประกอบการสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม หมุนเวี ยนส่วนบุคคล กรุงศรี

กรณีพนักงานที่มีรา ยได้ประจำ

-สำเนาบั ตรประชาช น

-สลิปเงิ นเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงิ นเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

-สำเนาบัญชีเงิ นฝากที่เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีรา ยได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงิ นเดือน

ขอสำเนาบัญชีเ งินฝากที่มีรา ยได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

-สำเนาบัญชีเ งินฝากหน้าแรกของธนาค ารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาค ารโอนเงิ นเข้า

(เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงิ นกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงิ นฝากทันทีที่สินเชื่ อได้รับอนุ มัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

-สำเนาบั ตรประชาช น

-หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีร ายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

-สำเนาบัญชีเงิ นฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

-ใบทะเบี ยนการค้ า (กรณีไม่ใช่ นิติบุคคลตามกฎหมาย)

-สำเนาบัญชีเงิ นฝากหน้าแรกของธนาค ารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาค ารโอนเงิ นเข้า

(เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงิ นกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงิ นฝากทันทีที่สินเชื่ อได้รับอนุ มัติ)

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ ยพิเ ศษ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม หมุนเวีย นส่วนบุคคล กรุงศรี

อัตราดอกเ บี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีร ายได้ประจำที่รับเงิ นเดือนผ่านบัญชีของธนาค ารกรุงศรีอยุธย า

/ มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรา ยได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาค ารกรุงศรีอยุธย า และรับเงิ นกู้โดยวิธีโอนเ งินเข้าบัญชีเงิ นฝากธนาค ารเท่านั้น

อัตราดอกเ บี้ย 10.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรา ยได้ประจำรวมต่อเดือน

ตั้งแต่ 30,000 บ าทขึ้นไปและได้รับอนุ มัติวงเงิ นสินเชื่ อตั้งแต่ 60,000 บ าทขึ้นไป หรือ

อัตราดอกเ บี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรา ยได้ประจำรวมต่อเดือน

ตั้งแต่ 150,000 บ าทขึ้นไป โดยได้รับอนุ มัติวงเงิ นสินเชื่ อตั้งแต่ 300,000 บ าทขึ้นไป

และรับเงิ นกู้โดยวิธีโอนเ งินเข้าบัญชีเงิ นฝากธนาค ารเท่านั้น

อัตราดอกเ บี้ย 12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ได้รับอนุ มัติวงเงิ นสินเชื่ อตั้งแต่

300,000 บ าทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบ าท หรือ อัตราดอกเ บี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก

สำหรับเจ้าของกิจการที่ได้รับอนุ มัติวงเงิ นสินเชื่ อมากกว่า 1 ล้านบ าทขึ้นไป และรับเงิ นกู้โดยวิธีโอนเงิ นเข้าบัญชีเงิ นฝากธนาค ารเท่านั้น

อัตราดอกเ บี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63

อัตราดอกเ บี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาค าร

วงเงิ นอนุ มัติสูงสุด 5 เท่าของร ายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1 ล้านบ าท สำหรับพนักงานที่มีร ายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ

ธนาค ารขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิ กหรือเปลี่ยนแปลงรา ยการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลeasycookingth

Show More