เปิ ดขั้นตอนลง คนละค รึ่งรอบ 2 ใครทำไม่สำเ ร็จ ดูเลย

เปิ ดขั้นตอนพร้อมร ายละเอียดการลงทะเบี ยน โครงการ “คนละครึ่ง” รับเงิ น 3 พันบ าท

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง เผยเตรี ยมเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ

“คนละครึ่ง” รอบ 2 รา ยละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบี ยน เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามวันและเวลา รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ มีดังนี้

กำหนดการสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบี ยนโครงการ คนละครึ่ง

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป รั ฐบ าลเปิ ดให้เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อลงทะเบี ยน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.

วิธีการลงทะเบี ยน เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

หลังจากที่ลงทะเบี ยนเสร็จเรียบร้อยจะได้รับ SMS ยืนยัน

ทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น ชื่อ “เป๋าตัง” เพื่อรับสิ ทธิ์ ในโครงการคนละครึ่ง

สามารถเริ่มใช้สิ ทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หรือหลังจากที่ได้รับสิ ทธิ

***หากไม่ใช้สิ ทธิภายใน 14 วันจะถูกตั ดสิ ทธิและเ ปิดสิ ทธิให้ประชาช นทั่วไปลงทะเบี ยนเพิ่ม***

โครงการคนละครึ่ง รัฐบ าลจะช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 100 บ าทต่อวัน/ต่อคน หรือคิดเป็นจำนวนเ งินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน

ตลอดระยะเวลาโครงการ

วิธีการใช้สิ ทธิ์

รัฐจะจ่ายเงิ นให้ 50% ของมูลค่ าสินค้ า ไม่เกิน 100 บ าท/คน/วัน แต่ละคนจะได้รับเงิ น 3,000 บ าท

ทั้งหมดยกตัวอย่ างเช่ น หากต้องการซื้อของมูลค่ า 200 บ าท เมื่อใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง

จะจ่ายเงิ นแค่ 100 บ าทเท่านั้น แต่ในวันเดียวกันนั้น ต้องการซื้อของอีกชิ้นมูลค่ า 200 บ าท

ผู้ซื้อจะต้องต้องออกเงิ นเต็มจำนวน เนื่องจากเกินลิมิตที่จำกัดไว้ที่ 100 บ าท/คน/วัน

ช่องทางที่สามารถใช้สิ ทธิ์ได้

ร้านอาหาร

เครื่องดื่มทั่วไป

ร้านแผงลอย

โชห่วย

ไม่รวมร้านค้ าที่จดทะเบี ยนนิติบุ คคล ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ ไม่ใช่ร้านเฟรนไชส์ เช่ น เซเว่น-อีเลฟเว่น

ไม่รวมล็อตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ย าสูบ และการบริการ

คำตอบสำหรับผู้ลงทะเบี ยน ไม่สำเร็จ

1. กรณีไม่สามารถถ่ายภาพเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิ ทธิโครงการ บนแอปฯ เป๋าตัง

เพื่อผูก G-Wallet หรือทำการสแกนหน้าไม่สำเร็จ ต้องทำอย่ างไร

สามารถลองใหม่ได้ โดยถ่ายบั ตรประชาช นตนเองในที่ที่มีแสงสว่างพอดี และไม่มีเงาบนหน้าบัตร

และการถ่ายรูปใบหน้าตนเองให้ถ่ายในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดหรือสว่างเกินไป

แต่หากรูปถ่ายบนบัตรมีความไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนได้

แนะนำให้ไปยืนยันตัวตนที่สาขาเพื่อดำเนินการ หลังจากเรียบร้อยแล้วให้ประชาช นทำการยืนยันตัวตนใหม่บนแอปฯ อีกครั้ง

2. หากมีการเปลี่ ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ โดยเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบี ยนในเว็บไซต์ในโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

ไม่ตรงกับเบอร์โทรศั พท์ที่ลงทะเบี ยนไว้ในเว็บไซต์ในโครงการ คนละครึ่ง ทำให้การยืนยันตัวตน G-Wallet ไม่สำเร็จ ต้องทำอย่ างไร

ต้องนำบั ตรประชาช นตัวจริงไปติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาค ารกรุงไทย

3. เวอร์ชั่นโทรศัพท์มือถือที่รองรับแอปฯ เป๋าตัง สำหรับประชาช นที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ขั้นต่ำเป็นเวอร์ชั่นใด

โทรศั พท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน ซึ่งรองรับการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง และสามารถถ่ายรูปได้

รองรับโทรศั พท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ver.5.0 ขึ้นไป หรือโทรศัพท์ไอโฟน iOS ver.9.0 ขึ้นไป

4. ในกรณียืนยันตัวตนไม่สำเร็จแล้วต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขา เมื่อดำเนินการเสร็จ สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีหรือไม่

สามารถเข้าใช้งานเมื่อทำการยืนยันตัวตนหลังจากทางสาขาทำการยืนยันตัวตนสำเร็จ จากนั้นประชาช นทำการยืนยันตัวตนใหม่บนแอปฯ เป๋าตัง อีกครั้ง

ข้อมูลprachachat.

Show More