ครม.ไฟเขี ยวค่ าตอบแ ทน อสม. กลุ่มล่ าสุด รับเงิ น 1500 บ าท

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข จัดพบปะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ าน

หรือ อสม.ภาคใต้ ที่จังหวัดพัทลุง ผ่านระบบประชุมทางไกล วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมบอกข่าวดีว่า

ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี หรือ ครม.ไฟเขี ยวค่ าตอบแทน อสม. เดือนละ 500 บ าท อีก 3 เดือน

ในรอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 รวม 1,500 บ าทต่อคน

ทั้งนี้ ส่งผลให้ อสม. ได้รับเงิ นค่ าตอบแทน ในการทำงานเสี่ ยงภั ย รวม 10 เดือน

โดย 7 เดือนแรก จำนวน 3,500 บ าท ได้โอนเข้าบัญชี อสม. แล้ว

เมื่อวันที่ 21 กันย ายน ที่ผ่านมา เนื่องจาก รั ฐบ าลได้เล็งเห็นถึง ความเ สียสละ ความทุ่มเท ความขยันขันแข็งของ อสม. ทั่วประเทศ

อย่ างไรก็ตาม หลังได้ค่ าตอบแทนแล้ว ขอให้ อสม. ขยันมากขึ้น เนื่องจากเป็นงบประมาณของประเทศ

แต่ถือเป็นสิ่งตอบแทนค่ าป่ วยการที่ อสม.ได้เสียสละความสุขส่วนตัว ซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ไปดูแลประชาช น

และมีผลให้ประเท ศไทย เป็นประเทศ ที่รับมือโร คโควิ ด-19 เป็นอันดับ 1 ของโลกด้วยพลังของ

แพ ทย์ พย าบ าล เจ้าหน้ าที่สาธารณสุข และ อสม.ทุกคน

ป็นผลจากการทำงานเป็นทีม และไ ม่ใช่รับมือกับโ รคโ ควิ ด 19 เท่านั้น ยังสามารถรับมือกับสถานก ารณ์ได้ทุกเรื่อง นายอนุทินกล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบ ายคนไทย 1 คนมีหมอประจำตัว 3 คน

เพื่อลดความแออัดสถานพย าบ าล ลดเวลารอคอย ลดค่ าใช้จ่ ายจากการรักษา ซึ่งจะขับเคลื่อนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ขณะที่ อสม.ถือเป็นหมอประจำบ้ านคนแรก ขอให้ อสม.มีความตื่นตัว

โดยกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ จะดำเนินการสร้างเสริมทักษะประสบการณ์ให้ อสม.ทุกคนมีความรู้

ความชำนาญ ในการดูแลสุขภาพประชาช น เป็นมิตรแท้ ใกล้ตัว ใกล้ใจ คนไทยทุกคน

ในช่วงนี้ ขอฝากให้ อสม. ช่วยรณรงค์ประชาช น ให้สวมหน้ ากากผ้า หรือหน้ ากากอนามัย

ซึ่งช่วยป้องกันทั้งโร คโควิ ด-19 และโร คทางเดินห ายใจอื่น ๆ ไ ม่ให้แพร่เชื้ อ

ถือว่ามีประสิทธิภาพ ดีกว่าวัคซีน ช่วยลดความเจ็ บป่ วย และ ค่ าใช้จ่ าย ในการรักษาพย าบ าลลง

คณะรั ฐมนตรี ยังมีมติเห็นชอบ จัดซื้อเครื่องฉายรังสี เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาโร คมะเ ร็ง

ด้วยการฉายแสงขั้นสูง ทดแทนการผ่ าตั ด จำนวน 7 เครื่อง ซึ่งจะไปประจำ ครบทุกภาคของประเทศ

ได้แก่ โร งพย าบ าลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โ รงพย าบ าลสุรินทร์ โรงพย าบ าลร้อยเอ็ด

โร งพย าบ าลมหาราช นครศรีธร รมราช โร งพย าบ าลสมุทรสาคร โร งพย าบ าลมหาราช นคร ราชสีมา และสถาบันมะเร็ งแห่งช าติ

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบการอนุมัติ จ่ายค่ าตอบแทนเสี่ ยงภั ย

ให้แก่ แพ ทย์และพย าบ าล ที่ยังค้ างอยู่อีกจำนวน 200 กว่าล้านบ าทด้วย

Show More