ธกส.สินเชื่ อพอเพียงเพื่อเลี้ ยงชีพ 50,000 ไ ร้ด อก 3เดือน

ธนาค ารเพื่อการเก ษตร ระบุว่า (ธ.ก.ส.) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่ อพอเพียงเพื่อเลี้ ยงชีพ

สำหรับกลุ่มเกษ ตรกรและประชาช นทั่วไป ซึ่งยังไ ม่เคยเป็นลู กค้ าของ ธ.ก.ส.

โดยคิดดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือนแรก เพื่อ ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หรือ สร้างงานอื่นๆ เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ในวงเงิน 5 หมื่นบ าท

โดย ธ.ก.ส. ระบุว่าจุดประสงค์ของสินเชื่ อใหม่นี้ คือ การเป็นเงิ นทุนให้กับผู้ได้รับผลกระท บ และภาวะเศรษฐกิจ

ซึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อให้มีเงิ นทุนในการสร้างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษ ตร หรือ อาชีพอื่นๆ

เช่น ใช้เป็นต้นทุนเพื่อขา ยอาหาร ข ายสินค้ าออนไลน์ เปิดร้านซั กรีด ร้านเสริมสวย อู่ซ่อมรถ ขา ยของรถเข็น นวดแผนโบราณ เป็นต้น

เงื่อนไขวิธีส มัครสินเ ชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ ยงชีพ

คุณสมบัติผู้กู้สินเ ชื่อ

เป็นเกษ ตรกร ทาย าทของเกษ ตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษ ตรกรที่ได้รับผลกระทบที่ทำให้ภาวะเศร ษฐกิจตกต่ำ

และต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพใหม่

บุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ ที่ได้รับผลกระทบ ที่ทำให้ภาวะเศร ษฐกิจตกต่ำ และต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพใหม่

ต้องไ ม่เคยขึ้นทะเบี ยนเป็นลู กค้ าของ ธ.ก.ส. มาก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลู กค้ าของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

และยังไ ม่แยกการทำกินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่ างชัดเจน จะสามารถขึ้นทะเบี ยนเป็นลู กค้ าเฉพาะกิจได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น

มีแผนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศร ษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไ ม่มากนัก

ระยะเวลาจ่ายสินเ ชื่อ

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วงเงิ นสินเ ชื่อ

กำหนดวงเงิ นสินเชื่ อสูงสุด ไ ม่เกิน 50,000 บ าท ต่อราย

การชำระคืน

ไ ม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่กู้ เว้นแต่มีเห ตุพิเศษไ ม่เกิน 18 เดือน

อัตราด อกเบี้ ย

เดือนที่ 1-3 คิดดอกเบี้ยอัตรา 0% ต่อปี

เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดตามอัตรา MRR ซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 6.5% ต่อปี

หลักประกัน

ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันห นี้ ให้กูได้ไ ม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กูได้ไ ม่เกิน 50,000 บ าท

ใช้บุคคลรับรองรับผิ ดอย่ างลู กหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการได้ไ ม่เกิน 50,000 บ าท

ขอบคุณ ธอส.

Show More