กร มอุตุฯเตื อน ฉบั บ 4 พา ยุโ ซนร้อน หว่ ามก๋อ ทวีกำลังแ รงขึ้น

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกร รวี สิ ทธิชีวภ าค รองอธิบดีก รมอุตุนิยมวิทย า รักษาร าชการแทน อธิบดีกร มอุตุนิ ยมวิทย า

ได้ออกประก าศกร มอุตุนิยมวิทย า เรื่อง “พา ยุโซนร้อนกำลังแ รง หว่ามก๋อ (พา ยุระดั บ 4)” ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

โดยระบุว่า เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) พา ยุโซนร้อนกำลังแ รง หว่ามก๋อ (พ ายุระดั บ 4)

บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศู นย์กลางอยู่ที่ละติจูด 15.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 116.0 องศาตะวันออก

ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศู นย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ

20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค าดว่าจะทวีกำลังแร งขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามประมาณวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดั บ

จึงขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกร มอุตุนิยมวิทย า และสามารถติดตามข้อมูลที่เ ว็บไซต์กร มอุตุนิยมวิทย า

http://www.tmd.go.th หรือสายด่ วนพย ากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น.

ก รมอุตุนิยมวิทย าจะออกประก าศฉบั บต่อไป ในวันที่ 13 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.

หนังสื อประก าศ

ข้อมูลsiamnews

Show More