เจ้ าของบ้ านโ กยห นี งูบอ งห ลาตัวเ บิ้ม ย าว 4 เม ตร นอนลอ กคร าบหลังบ้ าน

วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 15.25 ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้ านพบงูบองหลา หรือ งูจงอางขนาดใหญ่ นอนลอกคร าบ

อยู่หลังบ้ านใต้ต้นมะม่วง ซึ้งเจ้าของดังกล่าว ทราบชื่อว่า นายสาคร แสงสุข อยู่บ้ านเลขที่ 25/1 ม.7 ต.ทร ายขาว

อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ้งเป็นบ้ านดังกล่าว และในเวลาต่อมาก็ได้โทรเรี ยกหนุ่มจิตอาสา ทราบชื่อ นาย ปราโมทย์ เมืองมีศรี

เป็นหนุ่มจิตอาสาเข้ามาทำการจับงูจงอางตัวดังกล่าว ซึ้งมีขนาดตัวใหญ่ ลำตัวเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 15 ซม ย าว 4 เมตร

น้ำหนัก 20 กก นอนขดตัวพร้อมกับร่องรอยการลอกคร าบมาหมาดๆ และได้ใช้อุปกรณ์ในการจับ โดยใช้เวลา

ประมาณ 5 นาทีกว่าๆขณะที่ชาวบ้ านหลังทราบข่าวต่างแห่กันมาดู และตามความเ ชื่อของชาวปักษ์ใต้ว่างูจงอางนั้นเป็นงูทวด

หรืองูเจ้าที่ และชาวบ้ านที่มามุงดู ต่างภาวนาขอพรต่างๆ นาๆ ว่าขอให้ตนนั้นมีโ ชคลาภ อย่ าเจ็บไข้ได้ป่วยและอย่ ามาโชว์

ตัวให้ลูกหลานได้เห็นอีกต่อไปเลย และในเวลาต่อมา หนุ่มจิตอาสาดังกล่าวได้นำงูจงอางตัวนี้บร รจุกระสอบแล้วจึงนำไปปล่อย

เพื่อกลับคืนอาศัยอยู่ในธร รมชาติเช่ นเดิม ท่ามกลางความโล่งใจของของชาวบ้ านทุกคนด้านนายปราโมทย์ เมืองมีศรี

หนุ่มจิตอาสาได้เ ปิดเผ ยว่า ตนเองนั้นเป็นที่รู้จักจากชาวบ้ านในพื้นที่ เวลามีเหตุงูเข้าบ้ าน จะมีชาวบ้ านจะโทรแจ้งให้มาจับงูเป็นประจำ

โดยไม่คิดค่ าใช้จ่ายใดๆ ซึ้งตนเองนั้นมีความถนัดและชำนาญในเรื่องของการจับงูเป็นประจำโดยจะใช้อุปกรณ์และได้ศึกษาวิธีการ

จับงูที่ถูกต้องและปล อดภั ย จนได้รับการยกย่องและชื่นชมอยู่เสมอจากชาวบ้ าน ว่ามีจิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้ านเวลาเกิ ดเห ตุดังกล่าว

ข้อมูลsiamnews

Show More