เค าะแล้ว วันจ่ ายเงิ นโค รงการปร ะกันร ายได้ข้ าว ย างพ ารา

จากกรณีที่คณะรั ฐมนตรีอนุ มัติให้ประกันร ายได้ชาวนาและเกษ ตรกรปลูกย างพารา จำนวน 6.1 หมื่นล้านบ าท

แบ่งเป็นโค รงการประกันร ายได้เกษ ตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงิ นรวม 51,858 ล้านบ าท

และโค รงการประกันร ายได้ชาวสวนย าง วงเ งิน 10,042 ล้านบ าท

ล่าสุด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ฐานเศรษฐกิจ รา ยงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรั ฐมนตรี

และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพ าณิชย์ กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้ จะมีการเชิญธนาค ารพาณิชย์และแบง ก์ชาติ

มาเจรจาในการผ่อนคลายกฎระเบียบต่าง ๆ ในการปล่อยสินเ ชื่อให้กับโรงสี เพื่อเร่งรับซื้อข้าวจากเกษ ตรกร

และมีการสรุปเ งินส่วนต่าง ๆ สำหรับเกษ ตรกรเรียบร้อยแล้ว

โค รงการประกันร ายได้เก ษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564

1. จ่ายเงิ นวันไหน

จะจ่ายเงิ นงวดแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

2. ระยะเวลาของโค รงการ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

3. เกษ ตรกรที่มีสิ ทธิ์

เกษ ตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

4. ราค าประกันของข้าว 5 ช นิด

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราค าประกันตันละ 15,000 บ าท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน ส่วนต่างตันละ 2,911 บ าท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราค าประกันตันละ 14,000 บ าท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน ส่วนต่างตันละ 2,137 บ าท

ข้าวเปลือกเจ้า ราค าประกันตันละ 10,000 บ าท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน ส่วนต่างตันละ 1,222 บ าท

ข้าวเป ลือกหอมปทุมธานี ราค าประกันตันละ 11,000 บ าท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน ส่วนต่างตันละ 1,066 บ าท

ข้าวเป ลือกเหนียว ราค าประกันตันละ 12,000 บ าท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน ส่วนต่างตันละ 2,084 บ าท

โค รงการประกันร ายได้ชาวสวนย างพารา

1. วันที่ได้รับเ งิน

ค าดว่าภายในเดือนธันวาคม 2563

2. ระยะเวลาของโค รงการ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

3. เกษ ตรกรที่มีสิ ทธิ์

เกษ ตรกรชาวสวนย างที่ขึ้นทะเบี ยนกับการย างแห่งประเทศไทย (กยท.) ทั้งบัตรสีเขียว และบัตรสีชมพู

ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกย าง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

4. ราค าประกันย าง

ราค าย างที่ประกันร ายได้ กำหนดให้ย างแผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่ 60.00 บ าท/กิโลกรัม

น้ำย างสด (DRC 100%) 57.00 บ าท/กิโลกรัม

ย างก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บ าท/กิโลกรัม

ส่วนปริมาณผลผลิตย างที่จะประกันรา ยได้ ผลผลิตย างแห้ง 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน, ย างก้อนถ้วย 40

กิโลกรัม/ไร่/เดือน รา ยละไม่เกิน 25 ไร่ โดยแบ่งสัดส่วนร ายได้แก่เจ้าของสวน 60% และคนกรีด 40%

ข้อมูลsiamtopic

Show More