ชาค ริต แอน บวงสร วงตั้งศ าลพระพิ ฆเ นศ

เรี ยกได้ว่าเป็นคร อบครัวที่ น่ารักและอบอุ่ นมากๆ สำหรับคร อบค รัวนักแสดงหนุ่ มหล่อ ชาค ริต แย้ มนาม

หลังจากแ ต่งงานมีคร อบครัวแล้วกับ สา ว แอน ภัททิรา ภร รย าสุดส วย จนมี บุ ตรชาย น้อ งโพธิ์ วัย 2 ขวบ

กำลังนารักน่าชั งเลยทีเดี ยว โดยค รอบครั วหนุ่มชาคริ ตกำลังข ยับขย ายธุร กิจ และบ้ านให้ให ญ่โตมั่นคงม ากขึ้น

พร้อ มๆ กับข่ าวว่าเดิ นหน้ามีคนที่ 2 ล่าสุด ช่องยูทูบ บักโ พธิ์ Channel ได้เ ผยค ลิป

ภาพจาก บักโ พธิ์ Channel

ภาพจาก บักโ พธิ์ Channel

คริต-อิน-สวน ep.5 บวงสรวง สวนเ ขยจันท์ เปิ ดประตูสวร รค์ ระบุว่า กาลค รั้งห นึ่ง บ้ านส วนเข ยจั นท์การ์เด้นแห่ งนี้เป็น

มร ดกตกท อดมาจากบร รพบุ รุษ เล่าข านกันมาว่ามี องค์พญ าน าคศั กดิ์สิ ทธิ์ คอยเ ฝ้าสมบั ติของตร ะกลูอยู่ ณ ที่แ ห่งนี้ แล

วันนี้ เป็นฤ กษ์งามย ามดีที่คร อบครัว ได้มีโอกาสมา กราบไว้ บร รพชน และ ทำพิธีบ วงสร วงตั้งศาลพระพิ ฆเนศ แล

พญ าน าคราช สักการะสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ เปิ ดประตูสวร รค์ เปิ ดกุสม บัติของต้นตร ะกูล คลิ ปนี้บอกบุญ ใครดูถึงท้ ายคลิป

ขอให้ได้ขอให้โดน เพี้ ยงและแน่นอนตามสัญ ญาท้ายค ลิปแม่แอนพ าทุกคนไปส่องหางป ระทัด ตะโก นดังลั่ น 792 05

พร้ อมให้เห ตุผลว่าฟ้าดินจะได้รับรู้ว่าถู กนั่นเอง

ภาพจาก บักโพธิ์ Channel

ภาพจาก บักโ พธิ์ Channel

คลิป

ข้อมูลmumkhao

Show More