เฮลั่น คนละค รึ่ง กดรับเงิ นช่วยเหลื อต่อเนื่ อง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน เพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

กระทรวงการคลังพร้อมโอนเงิ นให้ร้านค้ าโ ครงการคนละค รึ่งทุกวันไม่เว้นวันหยุด เริ่มวันเสาร์นี้ นายพรชัย ฐีระเวช

ที่ปรึกษาด้านเศ รษฐกิจการเ งิน สำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผ ยว่า

กระทรวงการคลังและธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น) ได้จัดทำระบบเพื่อรองรับการโอนเงิ นในส่วนที่ภาครั ฐ

ร่วมจ่า ยให้ผู้ประกอบการร้านค้ าที่เข้าร่วมโ ครงการคนละค รึ่งทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

จากเดิมที่โอนให้ในวันทำการถัดไป เนื่องจากกระทรวงการคลังได้คำนึงถึงความสำคัญในการช่วยเหลือร้านค้ ารา ยย่อย

โดยเฉพาะหาบเร่ แผงลอย ที่จำเป็นต้องมีเงิ นหมุนเวียนในการค้ าข ายได้ต่อเนื่องทุกวัน โดยจะเริ่มโอนเงิ นในวันหยุด

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นี้ โดยยอดใช้จ่า ยของประชาช นครึ่งหนึ่งที่ใช้จ่ ายกับร้านค้ า ร้านค้ าจะได้รับ

ยอดรวมโอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบี ยนทุกสิ้นวัน ในช่วง 02.00 น. – 6.00 น. ตามระบบชำระเงิ นของธนาค าร

สำหรับส่วนที่ภาครั ฐร่วมจ่ ายอีกครึ่งหนึ่ง ร้านค้ าจะได้รับในวันถัดไป ในช่วง 17.30 – 19.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดนอกจากนี้

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. มีร้านค้ าลงทะเบี ยนเข้าร่วม

โค รงการแล้วกว่า 6.5 แสนร้านค้ า และมีผู้ใช้สิ ทธิแล้วจำนวน 7,832,522 คน โดยมียอดการใช้จ่า ยสะสม 13,764 ล้านบ าท

แบ่งเป็นเงิ นที่ประชาช นจ่ าย 7,012 ล้านบ าท และภาครั ฐร่วมจ่ ายอีก 6,752 ล้านบ าท ยอดใช้จ่า ยเฉ ลี่ย 207 บ าทต่อครั้ง

โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ ายสะสมมากที่สุด 5 อันดั บแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

และเชียงใหม่ ตามลำดั บ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ ายของเมืองรองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดั บด้วยเช่ นกัน รองโฆษกกระทรวง

การคลังได้ย้ำว่า ประชาช นที่ลงทะเบี ยนสำเร็จและได้รับ SMS ยืนยันสิ ทธิแล้วขอให้รีบติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และขอให้เริ่มใช้สิ ทธิในการใช้จ่ ายภายใน 14 วัน ตามที่กำหนด เพื่อรักษาสิ ทธิการ

ใช้จ่ ายตามโคร งการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลmumkhao

Show More