ก.คลัง แจ้ งแล้วดีเด ย์โ อนเ งิน คนละค รึ่งจ่ ายคื น 6.5 แสน

จากที่ประชาช นให้ความสนใจกับโ ครงการคนละค รึ่งจนทำให้การลงทะเบี ยนขอรับสิ ทธิในรอบที่ 2 นั้นเต้มอย่ างรวดเร็ว

ซึ่งล่าสุดเพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station ได้แจ้งข่าวว่า กระทรวงการคลัง

พร้อมโอนเงิ นให้ร้านค้ าโค รงการคนละครึ่งทุ กวันไม่เว้นวันห ยุด เริ่มวันเสาร์นี้

โดยนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศ รษฐกิจการเ งิน สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิ ดเผ ยว่า กระทรวงการคลังและธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น)

ได้จัดทำระบบเพื่อรองรับการโอนเงิ นในส่วนที่ภาครั ฐร่วมจ่ ายให้ผู้ประกอบการร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งทุ กวันไม่

เว้นวันหยุดราชการ จากเดิมที่โอนให้ในวันทำการถัดไป เนื่องจากกระทรวงการคลังได้คำนึงถึงความสำคัญในการช่วยเหลือร้านค้ าร ายย่อย

โดยเฉพาะหาบเร่ แผงลอย ที่จำเป็นต้องมีเงิ นหมุนเวียนในการค้ าข ายได้ต่อเนื่องทุ กวัน

ทั้งนี้จะเริ่มโอนเ งินในวันหยุด ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นี้ โดยยอดใช้จ่ ายของประชาช นครึ่งหนึ่งที่ใช้จ่ ายกับร้านค้ า

ร้านค้ าจะได้รับยอดรวมโอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบี ยนทุ กสิ้นวัน ในช่วง 02.00 น. – 6.00 น. ตามระบบชำระเงิ นของธนาค าร

สำหรับส่วนที่ภาครั ฐร่วมจ่า ยอีกครึ่งหนึ่ง ร้านค้ าจะได้รับในวันถัดไป ในช่วง 17.30 – 19.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุด

นอกจากนี้ สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. มีร้านค้ าลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ

แล้วกว่า 6.5 แสนร้านค้ า และมีผู้ใช้สิ ทธิแล้วจำนวน 7,832,522 คน โดยมียอดการใช้จ่ ายสะสม 13,764 ล้านบ าท

แบ่งเป็นเงิ นที่ประชาช นจ่ าย 7,012 ล้านบ าท และภาครั ฐร่วมจ่ ายอีก 6,752 ล้านบ าท ยอดใช้จ่า ยเฉลี่ย 207 บ าทต่อครั้ง

โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ ายสะสมมากที่สุด 5 อันดั บแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

และเชียงใหม่ ตามลำดั บ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ ายของเมืองรองมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นเป็นลำดั บด้วยเช่ นกัน

อย่ างไรก็ตาม รองโฆ ษกกระทรวงการค ลังได้ย้ำว่า ประชาช นที่ลงทะเบี ยนสำเร็จและได้รับ SMS ยืนยันสิ ทธิแล้วขอให้รีบ

ติดตั้งแอ ปพลิเคชัน เป๋าตัง รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และขอให้เริ่มใช้สิ ทธิในการใช้จ่ ายภายใน 14 วัน ตามที่กำหนด

เพื่อรักษาสิ ทธิการใช้จ่า ยตามโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลsiamtopic

Show More