ธนาค ารไทยพ าณิชย์ สินเชื่ อโ อนไว ได้เงิ นภายใน 3 นาที

สินเชื่ อจากธนาค ารไทยพ าณิชย์ SCB สินเชื่ อโอนไว ได้เงินภายใน 3 นาที

วิธีขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม จาก ธนาค าร ไทยพ าณิชย์ สิ่งที่จะ ต้องรู้ ก่อนจะไปขอ กู้เงิ น

ผ่ าน แอป พลิเคชั่น SCB Easy ของทาง ธนาค าร ไทยพา ณิชย์ ง่ายๆ ไม่จำเป็น ต้องใช้ เอ กส า ร ไดๆ ได้เงิ นไว ใน 3 นาที

วงเงิน SCB สินเชื่ อ เ งินให้กู้ยืม ให้กู้ได้ที่ เริ่มต้น จำนวน 10,000 บ าท ไม่ต้องใช้ หลักท รัพย์ มาค้ำ ประกัน แต่อย่ างได

ธนาค าร ไทยพ าณิชย์ ได้เปิดให้ บริการ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม เงิ นด่วน ผ่านทาง แอป พลิเคชั่น SCB Easy ขอ สินเชื่ อ ได้ง่ายๆ ภายใน 3 นาที

วันนี้ ทางทีมงาน ได้เก็บ รวบรวม ข้อมูล และ เงื่ อนไข การของ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม

ฉุ กเฉิ น จากทาง ธนาค าร ไทยพาณิชย์ ใว้แล้ว ไปดูกันได้เลย

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม เงินด่วน นี้ เป็น สินเชื่ อที่ให้แก่ ผู้ค้ า ออนไลน์ ที่เดิน บัญชี ผ่านทาง ธนาค าร ไทยพาณิชย์

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วย เพิ่ม สภาพคล่อง ในเรื่อง การเงิ น วงเงิ น กู้รวม ของ สินเชื่ อ เมื่อรวม วงเงิ น

อเนก ประสงค์ และ วงเงิน กู้ที่ไม่มี หลัก ประกัน อื่นๆ จะต้อง ไม่เกิน ข้อ กำหนด การพิจารณา สินเชื่ อ มี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

เป็นบุคคล ที่เป็น ผู้ ประกอบ ธุรกิจ รายย่อย ที่ใช้ เครื่องรูดบัตร EDC หรือ รับ ชำระ เ งิน

ผ่าน ทาง QR Code มาแล้ว ไม่ต่ำ กว่า 3 เดือน / มี รายการ เงินเข้า อย่ าง ต่อเนื่องใน ทุกๆเดือน ในรอบ 3 เดือน

วงเ งิน สินเ ชื่อ 10,000 – 300,000 บ าท ต่อราย ไม่ต้องใช้ หลักทรั พย์ มาค้ำ ประกัน

ผ่อน ได้นาน สูงสุด ที่ 18 เดือน

ค่ าธร รมเนียม สินเชื่ อ 3% ของ วงเ งิน อนุมัติ

ระยะ เวลา การสมัคร ขอ สินเชื่ อ ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง 31 ธ.ค. 2563

เกณฑ์การ อนุมัติ สินเชื่ อ เป็นไปตาม ธนาค าร กำหนด

ไม่ต้องใช้ เอ กส าร ใดๆ ในการ สมัครขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม SCB

วิธี ขอ สินเชื่ อ เ งินให้กู้ยืม

ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ธนาค าร ไทยพ าณิชย์ ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ข้อมูล

Show More