วันเงิ นเข้า บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ 2563

สำหรับคนที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ อยู่ในมือ คงอย ากทราบแล้วว่าในเดื อนพฤศจิกายน 2563 จะมีเงิ นช่วยเหลือส่วนไหนเหลืออยู่บ้ าง

โดยเฉพาะโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 500 บ าท/เดื อน จะเข้าบั ตรคนจนเมื่อไร ตามมาอ่านได้เลย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วงเงิ นซื้อสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บ าท/เดื อน

ผู้มีสิ ทธิ์รับเ งิน : ทุกคนที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) โดยจะได้รับเ งิน ดังนี้

กลุ่มที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าท ปกติได้รับ 300 บ าท/เดื อน เพิ่มมาเป็น 800 บ าท/เดื อน

จากโครงการเพิ่มกำลังซื้อตั้งแต่เดื อนตุลาคม – ธันวาคม 2563

กลุ่มที่มีรา ยได้เกิน 30,000 บ าท ปกติได้รับ 200 บ าท/เดื อน เพิ่มมาเป็น 700 บ าท/เดื อน

จากโครงการเพิ่มกำลังซื้อตั้งแต่เดื อนตุลาคม – ธันวาคม 2563

ค่ ารถโดยสารสาธารณะ

ผู้มีสิท ธิ์รับเ งิน : ทุกคนที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) แบ่งเป็น

ค่ าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บ าท/เดื อน (ใช้ชำระค่ าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket

เฉพาะผู้ถือบั ตรใน 7 จังหวัด คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธย า, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)

ค่ าโดยสารรถ บขส. 500 บ าท/เดื อน

ค่ าโดยสารรถไฟ 500 บ าท/เดื อน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บ าท/เดื อน/ครัวเรือ น

เป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บ าท/เดื อน/ครัวเรื อน

ตั้งแต่เดื อนตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564

กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดื อน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดื อน ให้ใช้สิ ทธิ์ค่ าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดื อน ให้ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐใช้สิ ทธิ์ตามมาตรการนี้

ในวงเ งิน 230 บ าท/ครัวเรื อน/เดื อน หากใช้เกินวงเ งินที่กำหนด ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

ผู้มีสิ ทธิ์รับเงิ น : ครัวเรื อนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์เรียบร้อย วิธีลงทะเบี ยน

ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบี ยนที่การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบี ยนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่ าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บ าท/เดื อน/ครัวเรื อน

ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าน้ำประปา

ไม่เกิน 100 บ าท/เ ดือน/ครัวเรื อน ตั้งแต่เดื อนตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564

ทั้งนี้ หากผู้ถือบั ตรคนจนใช้ น้ำประปาเกินวงเงิ น 100 บ าท/ครัวเรื อน/เดื อน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่ าน้ำประปาเองทั้งหมด

ผู้มีสิ ทธิ์รับเงิ น : ครัวเรื อนที่ใช้ น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์เรียบร้อย วิธีลงทะเบี ยน

ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบี ยนที่การประปานครหลวง ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบี ยนที่การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลsiamtoday

Show More