คลัง เปิ ดลงบั ตรคนจนร อบใ หม่

เมื่ อวันที่ 9 พฤศจิก ายน 2563 ที่ผ่านมา นายอ าคม เติมพิทย าไ พสิฐ รั ฐมนต รีว่าการกระทร วงการค ลัง

เปิ ดเผ ยว่า ในช่วงต้นปี 2564 กระทร วงการคลังจะเปิ ดลงทะเบี ยนบั ตรคนจนรอบใหม่ โดยเงื่ อนไขที่จะ

ลงท ะเบี ยนจะอิงร ายได้ค รัวเรื อนแทนร ายได้ส่วนบุ คคลไม่เกิน 1 แสนบ าทต่อปีกำลังพิ จารณา ส่วนสวั สดิการที่เ คยได้รับ

เช่น วงเงิ นซื้อของร้ านธงฟ้า ค่ าโดยส ารรถไฟ บขส.และขส มก. ส่วนล ดในการซื้อก๊ าซหุงต้ม จะเหมื อนเดิม

ส่วนจะมีอะไรเพิ่ มเติ มหรือไม่นั้น ขอดูในร ายละเอี ยดก่อนสวั สดิการต่า งๆ ที่จะได้รับ และคุณสม บัติของผู้ถือบัต รสวั สดิการนั้น

ยังอยู่ระหว่ างการพิจ ารณาร ายละเอี ยด รวมทั้งของขวั ญปีใหม่ที่เตรี ยมไว้ให้ประชาช นสิ้นปีนี้ด้วย

ข้อมูลmumkhao

Show More