กาละแ มร์ สร้ างกุศ ลใ หญ่ ถว ายทอง 17 กิโลก รัม หล่ อพระพุ ทธรูปท องคำ

เชื่ อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่ างดีสำห รับ สา วกาละแ มร์ พัช รศรี เบญจม าศ

ที่ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเดิ นส ายทำบุญบ่ อยมากๆ เรี ยกได้ว่าเป็นดาร าส ายบุ ญเลยก็ว่าได้

กาละแ มร์ พัช รศรี

ล่าสุด กาละแ มร์ ได้ออกมาโ พสต์ข้อคว ามและรูปภา พลงบนอิ นสตาแก รมระบุข้อคว ามว่า มุ่งหน้าสู่นครพน มเ ชิญ

ทุกท่านร่วมพิ ธีเททองหล่อพระทองคำ เพื่อประดิ ษฐา นบนพระธ าตุพ นมค่ะ และยังมีการโ พสต์ข้อความอัพเ ดท

ความเคลื่ อนไหวอีกครั้งว่า ขออนุโ มทบุญแ ห่งการถ วายทอ งคำเพื่ อหล่อพระพุ ทธรูปท องคำ 17 กิโลกรัม

อง ค์พระพุ ทธโคดม สัตตนคร าชจตุ รทิศ (ปางน าคปรก) เพื่อประดิษฐ านด้านในองค์พระธา ตุพนม

ภาพจ าก kalamare

ภาพ จาก kalamare

ข้อมูลsiamtopic

Show More