เผ ยปิงป องเสี่ ยงโ ชคง วดใหม่ ไอ้ไข่วั ดบึงบ า

ดังไปทั่วประเทศสำหรับคว ามสักสิ ทธิ์ของไอ้ไข่ สาวบริษัทนิค มอุตสาหกร รมนวนคร พาเพื่ อนกว่า 30 คน รำแ ก้บนไอ้ไ ข่วัดบึงบ าฯ

ปทุ มธานี หลังง วดที่แล้วถูกห วยกันยกบริ ษัทได้เ งินเกื อบล้าน พร้อมเสี่ ยงจับไหเงิ นไหทองได้ 74

เมื่ อวันที่ 14 พ.ย. ผู้สื่อข่าวร ายงานบรรย ากาศที่วัดบึงบ าประภาสะวัต (คลองสิบหนองเ สือ) หมู่ 5 ต.บึงบ า อ.หนองเสือ

จ.ปทุ มธานี ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาช นเดินทางมากราบไหว้สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์และไอ้ไข่วัดบึงบ า ขณะเดียวกัน

น.ส.จันทนา ยินดี พจน์ อายุ 40 ปี พร้อมกลุ่มเพื่ อนพนักงานกว่า 30 คนในบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกร รมนวนคร

เดิ นทางมาถวายผ้าป่าร่วมสมท บทุนสร้ างห ลวงปู่ทวดอ งค์ใหญ่ และแ ก้บนไอ้ไข่วั ดบึงบ า ที่ถุกรา งวัลเกื อบ 1 ล้ านบ าท

จากผลออกร างวัลส ลากกินแบ่งงว ดที่ผ่ านมาน.ส.จันทนา เปิ ดเผ ยว่า ก่อนหน้านี้ตนกับเพื่ อนในบ ริษัทเดิ นทางมากร าบ

ไหว้ไ อ้ไข่วั ดบึงบ าฯ โดยบนบ านศาลเคยกล่ าวกับไอ้ไข่ไว้ว่า หากถูกรา งวัล จะมาแ ก้บนโดยการรำแ ก้บ นรอบศ าลาไอ้ไข่ 3 รอบ

พร้ อมถ วายเงิ นสร้ างหล วงปู่ทวด ก่อนที่ตนเองจะก ราบไ หว้สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ใน วัดและไ หว้ไอ้ไข่

เ รียกได้ว่าเป็นความเชื่ อส่วนบุคค ลโป รดใช้วิจ ารณญ าณ

ข้อมูลmumkhao

Show More