สา ยบุญมากันมื ดฟ้ ามั วดิน แบ กทร ายขึ้นเขาช่ วยพระ สร้ างอง ค์หล วงพ่อโ สธร

จากกรณีที่เจ้าอาว าส วัดเข าตะแ บก เจ้าคณะตำบ ลบ่อวิน อำเภอศรีร าชา จังหวัดช ลบุรี เปิ ดเผ ยว่า ทางวั ดเขาตะแ บก

ได้เต รียมจัดส ร้างหล วงพ่อพุ ทธโส ธรอ งค์ใ หญ่ที่สุดในภ าคตะวันอ อก หน้าตัก 14 เม ตร สูง 32 เม ตร ใช้ท องเหลื องหนัก 45 ตัน

และจะนำไปประดิ ษฐ านไว้บนย อดเข าตะแ บก ซึ่งในตอ นนี้ทุกวันหยุ ดเส าร์-อาทิ ตย์ และวันหยุ ดนักขั ตฤก ษ์ได้มีประชาช น

จำนว นมากเ ดินทางมาทำบุญ บูช าแท่ งทองเห ลือง เพื่อนำไปหล่ออ งค์ห ลวงพ่อพุ ทธโ สธรอ งค์ใหญ่ที่สุดภ าคตะวันอ อก

ต่อมาในโลกอ อนไล น์ก็ได้มีการเ ชิญชวนสาธุช นทุกท่าน มาร่วมส ร้างบุญกุ ศล โดยการร่ว มขนดิ นทร าย

ขึ้นไปบนเข าจุดที่จะสร้ างองค์หล วงพ่อโ สธรล่าสุดวันนี้ 15 พ.ย.63 เพจ เค รือสหพั ฒน์-แห ลมฉบัง-ช ลบุรี ก็ได้มีการร ายงานภาพ

ที่วัดเข าตะแ บก มีสาธุช นจำนวนมาก ขนทร ายขึ้นเขา เพื่อนําท ราย ขึ้นไปก่อสร้ าง อง ค์หล วงพ่อโ สธร อง ค์ใ หญ่ที่

สุดในภ าคตะวันอ อกกันอย่ างคึ กค รื้น โดยภ ายในงานก็มีโร งทาน จากหล ายเจ้าภาพมาร่วมทำบุญส นับสนุนอ าหารในกับผู้มาร่ วมบุญในครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลsiamtopic

Show More