มาแล้ วจ้า 10 อันดั บ เล ขข ายดี ก่อนประก าศผลสล ากกินแ บ่งรั ฐบ าล

วันที่ 16 พ.ย. 2563 ผู้สื่อข่ าวสย ามนิวส์ ได้ลงพื้นที่สำรวจแผ งข ายลอ ตเตอรี่ รวมถึงแผ งของพ่ อค้ าแ ม่ค้ าจรที่เดินข าย

พบว่า สล ากกิ นแบ่ งรั ฐบ าล 10 อันดั บ เล ขท้ าย 2 ตัว ที่ข ายได้ มีดังนี้ 11, 46, 25, 89, 23, 29, 22, 95, 58, 28

และมีเล ขดั งตามที่ต่างตามนี้

วัดสว่างอ ารมณ์ 945, 54, 22, 21, 686

อ่ างน้ำมนต์ ตาทอง งิ้วราย 376, 91

น าคน้ อย คำชะโ นด 50, 05, 68, 86

อ่ างน้ำม นต์ฤ ๅษีเณร ธาตุพุท ธคุณ 370, 918, 0, 1, 3, 7, 8, 9

ไ อ้ส้ มฉุ น วัดท รงเส วย 5, 85, 56, 085, 056

เล ขไ ทยรั ฐ 3, 2, 0, 7, 5

อย่ างไรก็ตาม สาม ารถชม ถ่ ายท อดส ดการออ กสล ากกินแ บ่งรั ฐบ าล งว ดประจำวันที่ 16 พฤศ จิกายน 2563

ผ่านสย ามนิ วส์ ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลamarintv1

Show More