เงิ นชดเ ชยประกันร ายได้เกษ ตรกร 10000 เข้าแล้ว อย่ าลื มไปดู

สำหรับวันนี้ข่ าวดีของเกษ ตรกรผู้ปลูกข้ าว นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ และโฆษกธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเก ษตร (ธ.ก.ส.)

เปิ ดเผ ยว่า ธนาค ารเตรียมทยอยจ่ายเงิ นชดเช ยส่วนต่างราค าประกันรา ยได้กับราค าเกณฑ์กลางอ้างอิง

ในโครงการประกันร ายได้เก ษตรผู้ปลูกข้า วนาปี ปีการผลิต 63/64 งวดที่ 1 ให้แก่เก ษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยน

กับกรมส่งเสริมการเกษ ตร 8.39 แสนครัวเรือน วงเงิ นกว่า 9,400 ล้านบ าท ภายในวันที่ 16 พ.ย.นี้

ส่วนงวดถัดไปจะมีการทยอยโอนให้ใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษ ตรฯมาเรียบร้อย

ในงวดแรกมีเกษ ตรกรได้รับเงิ นชดเช ยส่วนต่างจากโครงการประกันรา ยได้เข้าบัญชีมากสุด ซึ่งส่วนใหญ่ทำนา

อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง เนื่องจากธนาค ารมีการจ่ายเ งินให้ชาวนาที่ทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่รอบเดือน

ก.ค.ถึงวันที่ 8 พ.ย.63 ขณะนี้ ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษ ตรอยู่

ค าดจะทยอยโอนเงิ นเข้าบัญชีครบทั้งหมดภายในกลางเดือน พ.ย.นี้

ส่วนจำนวนเงิ นชดเช ยที่จ่ายให้นั้นขึ้นอยู่กับช นิดข้ าวและจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ขึ้นทะเบี ยนไว้

ซึ่งปีนี้มีชาวนาที่ขึ้นทะเบี ยนโคร งการประกันรา ยได้ฯ ปีการผลิต 63/64 ทั้งสิ้น 4.57 ล้านครัวเรือน

จำนวน 60.8 ล้านไร่ สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราค าประกันรา ยได้กับราค าเกณฑ์กลางอ้างอิง

ซึ่ง ธ.ก.ส. ต้องจ่ายให้แก่เกษ ตรกรผู้ปลูกข้ าว งวดที่ 1 มีดังนี้

1.ข้ าวเปลื อกหอมมะลิ ได้รับส่วนต่างตันละ 2,911.17 บ าท

2.ข้ าวเปลื อกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,137.45 บ าท

3.ข้ าวเปลื อกเจ้า ตันละ 1,222.36 บ าท

4.ข้า วเปลื อกหอมปทุมธานี ตันละ 1,066.96 บ าท และ

5.ข้า วเปลื อกเหนียว ตันละ 2,084.34 บ าท ทั้งนี้ วิธีตร วจสอบการรับการสนับสนุนตามโครงการของรั ฐดังกล่าว

ท่านสามารถเช็ คได้ว่า ธ.ก.ส.โอนเ งินให้แล้วหรือยัง โดยกดที่ลิงค์ คลิก (แบบฟอร์มดังภาพด้านล่าง)

แล้วกรอกเล ขประจำตัวประชาช น 13 หลัก ถ้าเงิ นเข้าระบบจะเเจ้งโอนเรียบร้อย แต่ถ้ายังไม่เข้าให้รอข้อมูลจาก

กระทรวงเก ษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ

อย่ างไรก็เข้าไปต รวจสอบก่อนไปกดเงิ นกันนะครับจะได้ไม่เสี ยเวลา

ข้อมูลmumkhao

Show More