สินเชื่ อออมสิน ยื มผ่านแ อป วงเ งิน 50,000 ไม่ต้ องค้ำ

ผู้อำนวยการ ธนาค ารออมสิน นาย วิทัย รัตนากร เผยว่า ภายใต้นปี 64 ทางธนาค ารออมสิน จะทำการ

เปิ ดโครงการ ปล่อย สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม ผ่านทาง โมบ าย เเบงกิ้ง Mobile banking เเอปพ ลิเคชัน Mymo

เพื่อที่จะ ออกมาสู้ กับบร รดาห นี้นอกร ะบบเเละสถาบันการเงิ นร ายย่อย Micro finance ภายใต้ เเอปพ ลิเคชัน MYMO

ที่ใน ปัจจุบัน มีผู้ใช้ เเอปพลิเคชัน Mymo มากกว่า 8 ล้านคน

ซึ่งใน ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมานั้น เเอปพลิเคชัน MYMO นั้นทำได้เเค่ ตรวจสอบ การทำ ธุรกร รม ทางการเงิ น เท่านั้น

ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดให้มี การทำธุรกร รม ในรูปเเบบของการขอเงิ นให้กู้ยื มผ่านเเอป

การขอเงิ นให้กู้ยื ม จากธนาค าร ออมสิน ผ่านทาง เเอป พลิเคชัน MYMO นั้นเป็น ครั้งเเรกในระบบ ของทางธนาค ารออมสิน

โดยผู้ที่ขอกู้นั้นไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาค ารอีกเพราะจะมีการยืนยัน ตัวตน ในการ ขอ สินเ ชื่อ บน โทรศัพท์

มือถือ ได้ใน ทันทีรวมไปถึง การซื้อ ข้อมูล จาก ธนาค าร อื่น เพื่อ พิจารณา การอนุ มัติสินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม เมื่อทาง

ธนาค าร อนุ มัติ เงิ นให้กู้ยื ม เเล้วการลงนามสัญญาจะเป็นไปในลักษณะสัญญาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินเชื่ อประเภทนี้

เป็นการให้บริการสินเชื่ อประเภทเดียวกับสินเชื่ อเสริมพลังฐ านราก (สร้างงานรา ยเดี่ ยว) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ

การร ายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรา ยได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ภัยทางเศรษฐกิจ

โดยสามารถขอสินเชื่ อได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo)

จำนวนเงิ นให้กู้

ผู้ประกอบการร ายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้กู้ตามความจําเป็นเเละความสามารถในการชําระคื นสูงสุดไม่เกินรา ยละ 30,000 บ าท

ผู้มีรา ยได้ประจํา ให้กู้ตามความจําเป็นเเละความสามารถในการชําระคื นสูงสุดไม่เกินร ายละ 50,000 บ าท

ข้อมูลwasawadeezaa

Show More