ปร ะกันร ายได้ข้ าว เริ่ มโ อนแล้ว

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน เพจ นโยบ าย ไทยแล นด์ ได้โพ สต์ข้อความร ะบุว่า ประกันร ายได้ข้ าว งว ดที่2 ออ กมาแล้วครับ

จะโอ นให้เกษ ตรกรที่ขึ้นท ะเบี ยนเก็บเกี่ ยว ระหว่ างวันที่ 9 -15 พ.ย.นี้ ราค าที่ให้ต่อตั นตามนี้

1.ข้ าวเปลื อกหอมมะลิ ตันละ2,996.97 บ าท

2.ข้ าวเป ลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,272.96 บ าท

3.ข้า วเปลื อกเจ้า ตันละ 1,119.18 บ าท

4.ข้ าวเปลื อกหอมปทุ มธานี ตันละ 1,060.16 บ าท

5.ข้า วเปลื อกเหนี ยว ตันละ 1,311.01 บ าท

(ปล.ข้า วเราปลูกเป็นไร่ เค้ ามีสู ตรอยู่ ยกตัวอย่ างหอมมะลิ 1ไร่ ตีเป็น0.36ตัน อะไรแ บบนี้ เพราะฉะนั้นราค าที่ขึ้นนี้ไม่ใช่ต่อไร่ แต่เป็นต่อตัน)

โดยธ.ก.ส.จะโ อนเข้าบั ญชีเก ษตรกรโดยตรง กำหนดไว้ภ ายใน3 วัน ไม่เกิน 19 พ.ย. จะแ จ้งวันที่แน่ชั ดอีกที

ไม่สาม ารถตร วจสอ บสถ านะได้ รออย่ างเดียวครับ และต่อจากนี้ งวด ต่อๆไป จะกำหนดราค าอ้ างอิงในทุกวันจั นทร์

และโอนเงิ นทุกสัปด าห์ จนกว่าจะครบ ถึงคนที่เก็บเกี่ ยว31 ก.ค.64

ข้อมูลmumkhao

Show More