ข่ าวดี คลั งต่อโคร งการคนละค รึ่ง เฟ ส 2 คนที่ได้แล้ว ก็ได้อีกแต่มีเงื่ อนไข

ได้เสียงตอบรับดีเกินค าดสำหรับโครงการคนละครึ่ง สวัสดิการจากรัฐที่จะช่วยออกเงิ นช่วยในการซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคครึ่งราค า

ในวงเงิ น 3,000 บ าท วันละไม่เกิน 150 บ าท แต่ก็ยังมีคนพลาดสิ ทธิอีกจำนวนมาก

ซึ่งกระทรวงการคลังก็มีแผนจะเปิ ดโครงการคนละครึ่งเฟส 2 แล้ว

ล่าสุด ทางด้าน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผ ยข้อมูลเบื้องต้นว่า

ผู้ที่ลงทะเบี ยนและได้รับสิ ทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟสแรก สามารถขอใช้สิ ทธิเฟส 2 ต่อได้ แต่มีเงื่ อนไข

คือ คนที่ได้รับสิ ทธิเฟสแรก ต้องใช้จ่ายเงิ นที่ได้รับ 3,000 บ าท ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ให้ครบก่อน

ส่วนในเฟส 2 กระทรวงการคลังจะมีปุ่ม หรือ ข้อความให้ผู้ลงทะเบี ยนเฟสแรกยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่

ถ้าเข้าร่วมก็จะได้รับเงิ นในส่วนของเฟส 2 โดยผู้ที่ลงทะเบี ยนและได้รับสิท ธิเฟส 2 จะไม่ได้รับสิ ทธิย้อนหลัง

คือ ไม่ได้รับเงิ น 3,000 บ าท เหมือนผู้ที่ได้รับสิ ทธิเฟสแรก ทั้งหมดจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้

ทั้งเรื่องวงเงิ นเเละจำนวนสิ ทธิจะขย ายเพิ่ม

ซึ่งจะต้องไปดูวงเงิ นงบประมาณที่ใช้ เบื้องต้น ทางกระทรวงการคลังยืนยันว่า

มีเม็ดเงิ นเพียงพ สำหรับเงิ นที่ใช้ในโครงการเฟส 2 นี้ เป็นเงิ นในส่วนของพระ

ราชกำหนดเงิ นกู้ 1 ล้านล้านบ าท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบจากCovid-19

จำนวน 400,000 ล้านบ าท ตอนนี้เหลือวงเงิ นที่นำมาใช้จ่าย

ประมาณ 200,000 ล้านบ าท โดยกระทรวงการคลังต้องทำรา ยละเอียดเสนอสำนักงานสภาพัฒนากา

รเศร ษฐกิจเเละสังคมแห่งชาติ และคณะก ร รมการกลั่น

กรองการใช้จ่ายเงิ นกู้ เพื่อพิจารณาร ายละเอียดก่อน

ข้อมูลthaismiletopic

Show More