ความคื บหน้าการลง บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ 2563 ล่าสุดถึงไ หนแล้ว

บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือที่เรียกกันติดปากว่า บัต รคนจน ได้รับความสนใจเป็นอย่ างมาก

โดยเฉพาะในช่วงเศร ษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ ผู้มีร ายได้น้อยหลายคนได้มองหาตัวช่วยเรื่องค่ าครองชีพ

ด้วยการสมัคร ลงทะเบี ยน บัต รคนจน รอบใหม่

ส่วนความคืบหน้าล่าสุดจะเป็นอย่ างไร ไปตร วจสอบพร้อมกันเลย!

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการ กระทรวงการค ลัง เปิ ดเผยว่า

กระทรวงการคลั งจะเปิ ด ลงทะเบี ยน บั ตรคนจน บัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ รอบใหม่ช่วงต้นปี 2564

“สวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับและคุณสมบั ติของผู้ถือบั ตรสวัสดิการฯ นั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร ายละเอียด

รวมทั้งของขวัญปีใหม่ที่เตรี ยมไว้ให้ประชาชนสิ้นปีนี้ด้วย” นายอาคมกล่าว

ทั้งนี้ เงื่ อนไขเบื้องต้นของการลงทะเบี ยน บัตสวัสดิการแห่งรั ฐ รอบใหม่ จะอิงกับร ายได้ครัวเรือนแทนร ายได้ส่วนบุคคล

ไม่เกิน 1 แสนบ าทต่อปี โดยกำลังพิจารณาร ายละเอียด

ด้านสวัสดิการต่างๆ ที่เคยได้รับผ่านบั ตรฯ เช่น วงเงิ นซื้อสินค้ าร้ านธงฟ้า, ค่ าโดยสารรถไฟ

รถโดยสาร (รถทัวร์) บขส. และรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.),

ส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม จะเหมือนเดิม ส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขอพิจารณาร ายละเอียดก่อน

ข้อมูลthebangkokinsight

Show More