เปิ ดขั้นตอน ปล่ อยกู้ สินเชื่ อฉุ กเฉิ น 10,000-50,000 บ าท

ออมสิน-ธ.ก.ส. เปิ ดลงทะเบี ยนปล่อยกู้ “สินเชื่ อฉุ กเฉิ น” 10,000-50,000 บ.

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่าเมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ธนาค ารออมสินและธนาค ารเพื่อการเ กษตรและสห กรณ์การเก ษตร

(ธ.ก.ส.)ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการปล่อยสินเชื่ อส่วนบุคคลคิดอัตราดอกเบี้ ยพิเศษ 0.1%

ปล่อยสินเชื่ อผ่านธนาค ารออมสินและธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและส หกรณ์การเก ษตร

แบ่งเป็นธนาค ารละ 2 หมื่นล้านบ าท เป็นวงเงิ นรวมทั้งสิ้น 4 หมื่นล้านบ าท

โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบี ยน “สินเชื่ อฉุ กเฉิ น” ดังนี้

สำหรับ “ธนาค ารออมสิน” ที่ได้สนับสนุนสินเชื่ อวงเงิ นรวม 20,000 ล้านบ าท

โดยการปล่อยกู้เงิ นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีร ายได้ประจำ ร ายละเอียดและเงื่อนไข มีดังนี้

สินเชื่ อสำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ”

วงเงิ นกู้ต่อรา ยสูงสุด 10,000 บ าท

อัตราดอกเ บี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate)

ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี

ปลอดชำระเงิ นกู้ 6 งวดแรก

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติ

มีสัญชาติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้

ประกอบอาชีพอิสระที่มีรา ยได้ ไม่เกินเดือนละ 30,000 บ าท

ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของโควิด-19 เช่น พ่อค้ า-แม่ค้ า, คนขับรถโดยสาร, คนขับแท็กซี่, และ มัคคุเทศก์

สินเชื่ อสำหรับ “ผู้มีร ายได้ประจำ”

วงเงิ นกู้สูงสุด 50,000 บ าท

อัตราดอกเ บี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี

ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกัน

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้

เป็นผู้มีรา ยได้ประจำ แต่รา ยได้ลดลง หรือข าดรา ยได้ จากผลกระทบไวรัสโควิด-19

วิธีขอกู้สินเชื่ อฉุ กเฉิ นจากธนาค ารออมสิน

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบี ยน

สินเชื่ อฉุ กเฉิ น เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายวงเงิ น 10,000 บ าท และ 50,000 บ าท

ลู กค้ าสามารถลงทะเบี ยนได้ที่ ? https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

ข้อมูลmatichon

Show More