นั กธุรกิ จหอบเงิ นล้าน แ ก้บนไอ้ส้ มฉุ น หลังมาขอพ รแล้วถูกร างวัล

เมื่ อวันที่ 16 พ.ย. ที่ศาล าไอ้ส้ มฉุน วัดทร งเส วย อ.วัดสิ งห์ จ.ชัยน าท นายตัน เย า ฉ่อง หรือ YC อายุ 48 ปี

นักธุรกิ จชาวสิ งคโ ปร์เชื้ อส ายจีน นำเงิ นสดจำนวน 1 ล้านบ าท ใส่พ านมาถว ายไอ้ส้ มฉุน หลังจากที่มากร าบไ หว้ขอพรแล้ว

ได้รับโช คถูกสล ากกินกินแ บ่งรั ฐบ าล ทั้งในประเทศและต่างประเ ทศ ได้เงิ นรางวัลรว มๆ แล้วหลายล้ านบ าท

โดยนายตัน เย า ฉ่อง ระบุว่า ตนเป็นนักธุ รกิจสิงคโ ปร์ที่เข้ามาอยู่ในประเ ทศไ ทยนานมากว่า 20 ปี แล้ว

รู้จักไอ้ส้มฉุ นจากการแนะนำของเพื่ อนชาวไทย จากนั้นจึงเดิ นทางมาขอพร โดยบ นไว้ว่า ถ้าหากถูกรา งวัลจะ

แบ่งเงิ นมาทำนุบำรุงวัดซึ่งก็ถูกร างวัลเข้าจริงๆ ติดต่ อกันมาหลายง วด หล ายประเทศ แต่ละครั้ งไม่ต่ำกว่าหลักแสนบ าท

รวมๆ ที่ถูกร างวัลก็หลายล้านบ าท จึงแบ่งเงิ นรางวัล 1 ล้านบ าท เพื่อมาถว ายเป็นการแ ก้บน

ซึ่งพระครูประการสร วุฒิ เจ้าอาว าสวัดทรงเส วย ดำริว่าจะนำเ งินจำนวนนี้ไปป รับป รุงท่าเส วย ท่าน้ำหน้าวัด

และอนุส าวรีย์ในหลวงรัช กาลที่ 5 ต่อไปนอกจากนี้ ยังมีขาประจำไอ้ส้ มฉุนอย่ างคุณส ายฝน ฤ ทธิ์เรื องเดช สา วชัยนาท

อีกคนที่ถูกสล ากติดกันมางว ดนี้เป็นครั้งที่ 18 โพสต์ภาพแสดงส ลากฯที่ถูกร างวัล 3 ตัวหน้า และเล ขท้าย 2 ตัวในงวดนี้

และเตรี ยมเข้ามาแ ก้บนไอ้ส้มฉุ นอีกด้วย

ข้อมูลsiamstreet

Show More