ภ าพพระน าคปรกท องคำ หนั ก 20 กก. หลั งเข้าพิธีเ ททองห ล่อ ก่อนอั ญเชิ ญประดิ ษฐ านในอ งค์พร ะธ าตุพ นม

เมื่ อวันที่ 17 พ.ย. 63 เพจเฟ ซบุ๊ก วัดพระธ าตุพนมว รมหาวิห าร ได้มีการเผ ยแพ ร่ภาพคว ามงดง ามของพระน าคปรกท องคำ

พระพุ ทธโคดมสั ตตนาคร าชจต รุทิศ เพื่อให้ทุกท่ านที่ร่ วมบุญในครั้งนี้ ได้ชื่ นชมในบุญกุศ ลของตนเองที่ได้กร ะทำ

ส่วนท่ านใดที่พล าดโอกาส ก็ให้อนุโม ทน าบุญร่ วมกัน ซึ่งเดิ มทีกำห นดน้ำหนักทองคำ 17 กิโลก รัม แต่เมื่ อหล่ อออกมาครบ

น้ำหนั กอยู่ที่ 20 กิโลก รัม เหลือรอปรั บแก้ และขั ดแต่ งอีกเล็กน้อย ก่อนที่จะอั ญเชิ ญไปประดิ ษฐ านด้านในอ งค์พระธา ตุพนมต่อไป

ภา พจาก วัดพระธ าตุพนมวร มหาวิห าร

หลังจากที่เรื่ องราวนี้เ ผยแ พร่ออกไป ได้มีผู้เข้ามาแส ดงความคิดเห็ นอนุโม ทนาสาธุบุญเป็นจำนว นมาก

ซึ่งบางคนที่ไปร่วมพิธีต่างบอกว่ารู้สึกเป็นบุ ญที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส ร้างพระพุ ทธรู ปทองคำ

ขอให้คร อบครั วของตนเองประสบแต่คว ามสุขความเ จริญ

ภาพจาก วัดพระธา ตุพนม วรมหาวิห าร

ภาพจาก วัดพ ระธ าตุพนมว รมหาวิห าร

ข้อมูลsiamtopic

Show More