ผู้ป กคร องยื นยั นสิ ทธิ พม.ให้คนละ 1000บ าท

นายประส งค์ พูนธเนศ ปลั ดกระท รวงการคลัง เ ปิดเผ ยภายหลังประชุ มคณะกร รมการ 10 ปลั ดกระทร วงว่า

ที่ประชุมได้พิจารณาการช่ วยเหลือกลุ่มตกค้ างที่ไ ม่ได้รับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าทเพิ่มเติม

โดยให้กระทร วงพั ฒนาสังคมและความมั่นค งของมนุ ษย์กลับไปทำแนวทางช่ วยเหลื อกลุ่มเป ราะบ างเพิ่ ม เติม

จากเดิมที่เส นอมาใช้เ งิน 39,000 ล้านบ า ท สำหรับช่ วยเหลื อกลุ่ มผู้พิกา ร เด็ กแรกเกิ ด ผู้สูงอ ายุ และคนไ ร้บ้ านรวม 13 ล้านคน

ให้ขย ายไปกลุ่มประชาช นในพื้นที่ห่างไกล คนเข้าไ ม่ถึงอินเ ทอร์เน็ท ให้ได้รับเยี ยวย าแต่ไ ม่เท่ากันทุกคน

และอาจต้องใช้งบมากกว่าเดิม แต่จะไ ม่นับรวมนักศึ กษาจบใหม่ แม่ค้ าออนไลน์ ข้าร าชการบำน าญ คนว่างงานอยู่เดิม

นอกจากนี้ กระท วงวัฒนธร รมได้ขอให้ช่ วยเหลื อกลุ่มเค รือข่ายวัฒนธร รม

เช่ น อาชีพน าฎศิ ลป์ ศิลปะพื้นบ้ าน กระทร วงการท่ องเที่ ยวและกีฬา

ขอให้ช่วยเหลื อบุคลากรด้านนักกีฬา การเข้าถึงซอ ฟท์โลนของธุรกิจท่องเ ที่ยว

โดยให้ทุกหน่ วยงานทำการบ้ านนำกลับมาเ สนอใหม่ในกลางเ ดือนนี้ โดยจะใช้เ งิน พ.ร.ก.กู้เ งิน 1 ล้านล้านบ า ทช่วยเหลื อทั้งหมด

จากนั้นจะเส นอคณะกร รมการก ลั่นการใช้เงิ นกู้ และ ครม.พิจา รณาต่อไป ในเบื้องต้น

พม.จะเข้าไปช่ วยเหลื อกลุ่มคนเ ปราะบ างจำนวน 13 ล้านคน

โดยแ จกเ งินให้คนพิกา ร ผู้สูงอายุ เด็ ก

แ รกเกิ ดถึงอายุ 6 ปี เพิ่ มอีกคนละ 1,000 บ าท เป็นเวลา 3 เดือน เช่ น

เดิ มได้รับเบี้ ยผู้พิกา ร 1,000 บ าท ก็จะเพิ่ มเป็นเดื อนละ 2,000 บ าท

ส่วนผู้สูงอ ายุจะได้เพิ่มจากเบี้ ยอีกคนละ 1,000 บ าท แต่คนไ ร้บ้ านจะไ ม่แจกเป็นเงิ นแต่จะช่ วยหาที่พักอ าศัย

และอาหาร การกิ นให้แทน ส่วนอาชีพน าฏศิ ลป์ นักกีฬา จะพิจา รณาดูว่ามีสิ ทธิได้รับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าทหรือไม่

แต่ถ้าไ ม่ได้จะมีการจัดหาม าตรการอื่นช่ วย

Show More