สินเ ชื่อ ออ มสินวงเงิ นสูงสุ ด 200,000บ าท ดอกเ ริ่ม 0.5% ต่อเดื อน ไม่มีง านทำก็กู้ได้

สินเชื่ อธนาค ารออมสินวงเงิ นสูงสุด 200,000 ดอกเริ่ม 0.5% ต่อเดือน ไม่มีงานทำก็กู้ได้

เรี ยกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อดีๆที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก หลังธนาค ารออมสินออกสินเชื่ อ

วงเงิ นสูงสุด 200,000 ดอกเริ่ม0.5%ต่อเดือน ไม่มีงานทำก็กู้ได้

เงิ นทุนหรือเงิ นทุนหมุนเวี ยนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่ าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระห นี้อื่นๆ

สินเชื่ อที่สนั บสนุนให้ประชาช นประกอบอาชีพ

หรือมีธุรกิจขน าดย่ อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่ อเพื่อเป็นเ งินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวี ยนในการใช้จ่ ายและชำระห นี้ต่างๆ

-วงเงิ นสูงสุด2แสนบ าท

-ด อกเ บี้ย0.5%-1.0%ต่อเดื อน

-ใช้บุค คลหรือหลักทรั พย์ค้ำประกัน

-ผ่ อนนาน 3 ถึง 8 ปี

ร ายละเอียดเพิ่มเติม https://www.gsb.or.th/gsb_govs/bank_people/

ข้อมูล.fastnewsth.

Show More