คลัง เผ ยข้อมูลล่ าสุด คนละค รึ่ง เฟส 3 มาแ น่ เตรี ยมชงให้ของขวั ญคนไทยต่อ

หลังจากที่ได้กระแสตอบรับอย่ างดีจากประชาช น สำหรับโครงการ “คนละครึ่ง” ที่ได้มีการเริ่มโครงการคนละครึ่งในเฟสแรก

จนมียอดใช้จ่ายสูงทะลุ 10,000 ล้านบ าท รวมไปถึงการเปิ ดให้ลงทะเบี ยน

รอบเก็บตก 2.4 ล้านสิทธิ์ ที่มีผู้ลงทะเบี ยนครบภายใน 3 ชั่วโมงเท่านั้น

ต่อมาทางด้านนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า เตรี ยมเปิ ดโครงการ

“คนละครึ่ง เฟส 2” ต่อ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร ายละเอียด ขณะที่ทางด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดคลัง

กล่าวถึงเงื่อนไขและรา ยละเอียดเบื้องต้นของโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ว่า ผู้ที่ลงทะเบี ยนและได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสแรก

สามารถขอใช้สิทธิ์เฟส 2 ต่อได้ แต่มีเงื่อนไขคือ คนที่ได้รับสิทธิ์เฟสแรก

ต้องใช้จ่ายเงิ นที่ได้รับ 3,000 บ าท ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ให้ครบก่อน

ส่วนในเฟส 2 กระทรวงการคลังจะมีปุ่มหรือข้อความให้ผู้ลงทะเบีย นเฟสแรกยืนยัน ว่าจะเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งต่อหรือไม่

ถ้าเข้าร่วมก็จะได้รับเ งินในส่วน

ของเฟส 2 โดยผู้ที่ลงทะเบี ยนและได้รับสิทธิ์เฟส 2 จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง คือไม่ได้รับเงิ น 3,000 บ าท เหมือนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เฟสแรก

ล่าสุดที่รั ฐสภา ในที่ประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม

ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. ….

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบแล้ว โดยสาระของร่างกฎหมายคือการปรับปรุงการจัดเก็บ

ภาษีมูลค่ าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศที่

และถูกใช้บริการในประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบี ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา ตอนหนึ่ง

ถึงโครงการ “คนละครึ่ง” ว่า โครงการคนละครึ่งได้รับการตอบสนองด้วยดี ซึ่งตนได้แจ้งไปยัง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และรมว.กลาโหม ถึงการต่ออายุมาตรการ ในระยะสอง

และจะมีในระยะสาม เพื่อให้เม็ดเงิ นกระจายสู่เศร ษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ ในดัช นีชี้วัดเศร ษฐกิจของประเทศ

ยอมรับว่าดีขึ้น เพราะมาตรการกระตุ้นเศ รษฐกิจภายในประเทศ ขณะที่ปัจจัยภายนอก

ที่การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบนั้น ยังทำไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลtruthforyou.

Show More