เดิ นหน้าช่วยช าวนา จัดห นัก 3 โค รงการใหญ่กว่า 5 หมื่ นล้าน

ช่วยชาวนา “เฉลิมชัย” เดินหน้า 3 โครงการใหญ่มูลค่ ากว่า 5 หมื่นล้านบ าทเพื่อช่วยเหลือเกษ ตรกร

พร้อมเร่งประสาน “ธกส.” โอนเ งินประกันร ายได้เก ษตรกรผู้ปลู กข้าวให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารั ฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษ ตรและสหกรณ์ แถลงวันนี้ (17พ.ย.)

อนุ มัติโครงการและมาตรการช่วยเหลือเกษ ตรกรผู้ปลู กข้าวปีการผลิต 2563/64

วงเ งินรวม 51,858 ล้านบ าท ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการหลัก คือ

1. โครงการประกันร ายได้ ปี 2 กำหนดราค าและปริมาณประกันร ายได้เก ษตรกรเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราค าประกันตันละ 15,000 บ าท ปริมาณไม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราค าประกันตันละ 14,000 บ าท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ราค าประกันตันละ 10,000 บ าท ปริมาณไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

ราค าประกันตันละ 11,000 บ าท ปริมาณไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราค าประกันตันละ 12,000 บ าท

ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

2. มาตรการคู่ขนานควบคู่กับโครงการประกันร ายได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าว ปี 2563/64 ได้แก่

โครงการสินเชื่ อชะลอการขา ยข้าวเปลือกนาปี (ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 – 29 กุมภาพันธ์2564) โ

ดยนอกจากเก ษตรกร จะได้รับสินเชื่ อและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้ว

เกษ ตรกรที่มียุ้งฉางจะได้รับค่ าฝากเก็บตันละ 1,500 บ าท กรณีสหกรณ์จะได้รับตันละ 1,000 บ าท และสมาชิกจะได้รับตันละ 500 บ าท

โครงการสินเชื่ อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่ าเพิ่มโดยสถาบันเกษ ตรกร

(ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันย ายน 2564 ) โดยสหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้ าข้าวในการเก็บสต๊อก ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 -31 มีนาคม 2564

ให้ผู้ประกอบการเก็บข้าวไว้ระยะเวลา 2 – 6 เดือน และจะได้รับชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ

3 จะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมากเพื่อรักษาเสถียรภาพราค าข้าวเปลือก

โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก

จะส่งผลให้ราค าข้าวมีเสถียรภาพช่วยให้รั ฐบ าลประหยัดงบประมาณในการชดเชยตามโครงการประกันร ายได้

3. โครงการสนับสนุนค่ าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษ ตรกรผู้ปลู กข้าว ปีการผลิต 2563/64

จะเริ่มเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เก ษตรกรผู้ปลู กข้าว

ช่วยให้เก ษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยในช่วงแรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของรั ฐบ าล

จะจ่ายเงิ นให้เก ษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลู กข้าว ปีการผลิต 2563/64 ในรอบแรกเบื้องต้น

อัตราไร่ละ 500 บ าท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ก่อน และในช่วงต่อไปจะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และนำเสนอ ครม. เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไปนั้น

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษ ตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบ ายให้ หน่วยงานของกระทรวงเก ษตรฯ

ทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และ ธกส. อย่ างใกล้ชิด เพื่อ ช่วยชาวนา

ในการดำเนินโครงการประกันร ายได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าวรวมทั้งมาตรการคู่ขนานและโครงการอื่น ๆ

เป็นไปโดยรวดเร็วและโปร่งใส เพื่อช่วยเหลือเกษ ตรกรผู้ปลู กข้าวและป้องกันความเสี่ ยงด้านราค าไม่ให้ประสบปั ญหาขาดทุน

ตลอดจนลดภาระค่ าใช้จ่ายภาครั ฐในการแก้ไขปั ญหาราค าข้าวโดยกลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการประกันร ายได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าวปีการผลิต2563/64รอบที่ 1 ธกส.

รา ยงานล่าสุดว่า ได้โอนเงิ นส่วนต่างให้เก ษตรกรผู้ปลู กข้าวแล้ว ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 786,380 ร าย

เป็นเงิ น 8,387 ล้านบ าท ซึ่งเป็นเก ษตรกรชาวนาที่ลงทะเบียนปลู กข้าวชนิดเดียวและจะ

โอนส่วนที่เหลือให้กับเกษ ตรกรชาวนาที่ปลู กข้าวมากกว่า 1 ชนิด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หรืออย่ างช้าภายในสัปดาห์นี้

ข้อมูลthebangkokinsight

Show More